Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Aktualności

19-02-2024

REGULAMIN I OTWARTYCH ZAWODÓW W NARCIARSTWIE BIEGOWYMOPUCHARZWIĄZKU PODHALAN2024r. Cel imprezy Wydarzeniesportowo – rekreacyjno – folklorystyczne; Krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej; Popularyzacja narciarstwa wśród członków Związku Podhalan; Motywacja do uprawiania sportu w każdym wieku; Wspieranie potrzebujących poprzez pomoc finansową dla fundacji Chatka; Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu; Promocja piękna krajobrazowego polskich regionów; Aktywizacja i integracja lokalnych, gminnych, powiatowych i regionalnych podmiotów samorządowych; Termin i miejsce:17.03.2024 CNB KlikuszowaPrzebieg zawodów :godz.8:00- 10.00 - Wydawanie numerów startowych.godz. 09:30 - 11.00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym w Klikuszowej.godz. 11:00-Uroczyste otwarcie zawodów.godz. 11:15-Bieg Narciarski 500 m.ok. godz. 14:00-Zakończenie zawodów/ uzależnione od ilości zawodników /(CNB Klikuszowa). OrganizatorZwiązek Podhalan oddział Parafii Św. Marcina KlikuszowaKlub Sportowy Turbacz XC Zapisy: Zgłoszenia do zawodów można dokonywać dwojako: poprzez Internet lub osobiście w biurze zawodów. Zapisy on-line możliwe są na stronie www.turbacz-xc.pl Liczba miejsc jest ograniczona minimalna ilość pakietów 300 sztuk w razie potrzeby jest możliwość zwiększenia liczby pakietów. Organizator nie gwarantuje pakietów wszystkim uczestnikom. By zawodnik znalazł się na liście startowej zobowiązany jest wnieść opłatę startową. Opłata startowa wynosi: 50 zł przy rejestracji internetowej i wpłacie wpisowego 10 zł z wpisowego zostanie przeznaczone na fundację Chatka. O godzinie 22:00 w dniu 15.03.2024 możliwość zapisów internetowych zostanie zablokowana w celu weryfikacji opłat i list startowych. Zawodnik zrzeszony w Związku Podhalan deklaruje przynależność do danego oddziału w celu klasyfikacji oddziałów. Zawodnicy niezrzeszeni deklarując przynależność do danego oddziału za sam udział zdobywają jeden punkt dla zadeklarowanego oddziału nie biorą udziału w klasyfikacji oddziałów ale są klasyfikowani. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy w skład, którego wchodzi: numer startowy zwrotny, zwrotny czip do pomiaru czasu, kupon na ciepły posiłek do zrealizowania po ukończeniu biegu na terenie obiektu CNB oficjalne gadżety imprezy, pamiątkowy medal. Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu czipa do pomiaru czasu, który znajduje się w pakiecie startowym. Czip należy zwrócić do Biura Zawodów niezwłocznie po zakończeniu zawodów. Odbioru pakietów startowych można dokonać w biurze zawodów w dniu 16.03.2024 w godzinach 16:00-20:00. Biuro zawodów: Klikuszowa 246 Centrum narciarstwa Biegowego Gorce. Przy odbieraniu pakietu startowego, każdy z zawodników jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem i datą urodzenia (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać oświadczenie dot. m.in. zgody na wykorzystanie wizerunku w produkcjach filmowych i zdjęciowych oraz faktu posiadania ważnego ubezpieczenia OC oraz NNW. Odbieranie pakietów startowych w dniu zawodów odbędzie się w Klikuszowej w CNB Gorce Klikuszowaw godzinach 8:00 – 10:00. Warunki uczestnictwa w zawodach Ukończone 18 lat w dniu zawodów (17.03.2024). Organizator dopuszcza możliwość startu zawodników, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 lat – muszą oni posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Obowiązujący zawodników (minimalny) strój góralski to:dla kobiet: góralska spódnica, serdak lub góralski sweter, chusta góralskadla mężczyzn: góralskie portki, serdak lub sweter góralski. Wyjątkowo za zgodą organizatora dopuszcza również strój z tzw. poprzedniej epoki (stary strój narciarski) Uwaga!!!Zawodnicy bez w/w stroju nie będą dopuszczeni do startu. Dodatkowe bonifikata czasowa 1 minuta odjęta od czasu biegu na sprzęcie starym tzw. z poprzedniej epokipo weryfikacji komisji złożonej z dwóch osób wytypowanych przez organizatorów Zarejestrowanie się w oficjalnym serwisie internetowym zawodów lub na miejscu w biurze zawodów oraz wniesienie stosownej opłaty startowej. Zgłoszenie się osobiście w biurze zawodów w wyznaczonych godzinach. Zapoznanie się z regulaminem zawodów i potwierdzenie tego faktu pisemnie w biurze zawodów (specjalne oświadczenie zawodnika). Posiadanie standardowych nart biegowych i kijków (fabrycznie produkowany sprzęt sportowy: klasyczne narty biegowe). Posiadanie odpowiednio umieszczonego numeru startowego przekazanego przez organizatora w biurze zawodów, przez cały czas trwania zawodów (łącznie z ceremonią rozdania nagród). Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać na start w zawodach sportowych. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tzw. „dzikich kart” dla specjalnych gości zaproszonych do udziału w zawodach. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które wystartowały i nie ukończyły zawodów oraz osobom, które z przyczyn niezależnych od organizatora nie stawiły się w zawodach. Podział na kategorie Grupa I-roczniki od 1954 i starsi Grupa II-roczniki od 1955-do 1964 Grupa III-roczniki od1965-do 1974 Grupa IV-roczniki od1975-do 1984 Grupa V- roczniki od1985-do 1994 Grupa VI-roczniki od1995-do 2008 Grupa VII- roczniki od 2009 – do 2012 Grupa VIII- rocznik 2013 i młodsi Trasa biegu Długość: 500 m Trasa będzie przygotowana do techniki klasycznej. Uwagi, reklamacje, protestyWszelkie uwagi, reklamacje i protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej w ciągu 15 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników w biurze zawodów. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora. NagrodyOrganizator nagrodzi: medale-za 3 pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej dyplomy -za 6pierwszychmiejsc w każdej grupie wiekowej Puchar– dla zwycięskiego Oddziału Związku Podhalan Wyróżnienia specjalne. Punktacja drużynowa: Za poszczególne miejsca w każdej grupie wiekowej w konkurencji: 1 miejsce -10 pkt., 2 miejsce -9 pkt., …10 miejsce 1 pkt. Dalsze miejsca 0 pkt. Puchar zdobywa Oddział ZP który zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich grupach wiekowych. Osoby niezrzeszone w Związku Podhalan walczą o miejsca w swojej grupie wiekowej. Dodatkowo każdy ze startujących będzie miał szanse wygrać nagrody rzeczowe w losowaniu, bez względu na wynik w zawodach. Nagrody nie podlegają zwrotowi lub wymianie na ekwiwalent pieniężny Oficjalni partnerzy ImprezyOficjalnym partnerem imprezy są: Województwo Małopolskie, Powiat Nowotarski, Gmina Nowy Targ, Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce Klikuszowa, Dane osoboweDane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Dokonanie płatności online wiąże się z przekazaniem przez Organizatora podstawowych danych uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy) podmiotowi wskazanemu w punkcie III. Dane te będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie 11 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy oddziałów, klubu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Postanowienia końcowe Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowei majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia mu udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach będących pod patronatem TZN. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r Zawody będą rejestrowane przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w projekcie, wyrażającym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych Organizatora oraz oficjalnych partnerów Imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Regulamin może ulegać zmianom. Za obowiązującą wersję regulaminu należy uważać tę, która umieszczona jest w oficjalnym serwisie internetowym zawodów oraz w biurze zawodów. Jeśli warunki pogodowe utrudnią lub nie pozwolą na rozegranie zawodów w planowanym terminie, Organizator może dokonać zmian w programie zawodów, sposobie rozgrywania zawodów, przesunąć ich termin, miejsce lub odwołać. Opłaty startowe nie są zwracane. Wszystkie aktualne informacje o ewentualnych zmianach będą zakomunikowane na oficjalnym serwisie internetowym zawodów. Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego. Wszystkie sporne kwestie, nieobjęte niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane przez Organizatora projektu. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. informuję, że: 1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Klub Sportowy „Turbacz XC”, Klikuszowa 24034 – 404Klikuszowa 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pani Barbara Kołacz e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl 3) Wizerunek Pani/Pana będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) w celu promowania działalności Klubu. 4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana mogą być: - osoby odwiedzające stronę www Klubu, na portalu Facebook, Instagram, media i odbiorcy mediów takich jak radio i TV - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania Pani/Pana zgody. 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6) Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych. 7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 8) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana jest dobrowolne a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie.

Zawody w Narciarstwie Biegowym o Puchar Związku Podhalan

Kamery Live