Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Monika Lenart-Kuczyńska

tel: 18 2632 207


Do zadań Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji należy:

realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach poprzez:

 1. przygotowywanie uchwał Rady Gminy Nowy Targ w zakresie niezbędnym do realizacji zadań gminy,
 2. przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów,
 3. kontrola realizacji umów zawartych z firmami wywozowymi na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów,
 4.   kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a w szczególności nakładanie kar finansowych na firmy wywozowe mieszające odpady zgromadzone w sposób selektywny,
 5. bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 6. współpraca ze Strażą Gminną w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy oraz aktów prawa miejscowego,
 7.  prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania  z odpadami,
 8. sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym oraz utrzymaniem czystości i porządku  w gminie,
 9. nadzorowanie likwidacji dzikich wysypisk w gminie,
 10. udzielanie zezwoleń na odbiór nieczystości ciekłych,
 11. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 12. przyjmowanie od prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości kwartalnych sprawozdań
 13. sporządzanie dla marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2)realizacja zadań określonych ustawą o odpadach poprzez:

 1. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania, wytworzonymi odpadami,
 2. wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów dla wytwórców odpadów,
 3. wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na gospodarowanie odpadami  w zakresie transportu, zbierania oraz odzysku,
 4. opiniowanie wniosków o wydanie przez Marszałka Województwa Małopolskiego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  zezwoleń w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

3)prowadzenie rejestrów:

 1. posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport określonych rodzajów odpadów,
 2. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 3. przedkładanie informacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 4. wydawanie decyzji nakazujących usuwanie odpadów zgromadzonych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania

4) realizacja zadań związanych z opłatami  za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi:

 1. przyjmowanie, weryfikacja i kontrola deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
 2.  prowadzenie postępowania na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
         aa) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty,
         ab) wydawanie decyzji o zaległościach z tytułu opłaty
         ac) wystawianie wezwań i postanowień,
 3. prowadzenie postępowań w zakresie ulg,
 4. księgowanie wpłat,
 5.  prowadzenie windykacji opłat:
  aa) wystawianie upomnień
  ab) wystawianie tytułów wykonawczych
 6. prowadzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie opłat.

5) do zakresu zadań na stanowisku ds. działalności gospodarczej, promocji, sportu  i turystyki  należą następujące sprawy:

 1. realizacja zadań z zakresu obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( wpis do CEIDG zmiana danych, wpis informacji o zawiedzeniu działalności gospodarczej, wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu ),
 2. obsługa rejestru uprawnień i ograniczeń podmiotów gospodarczych, 
 3. wydawanie zaświadczeń  o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie bazy archiwalnej gminnej ewidencji działalności gospodarczej,  
 4. wykonywanie zadań dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na ilość punktów sprzedaży i miejsce sprzedaży,  sprzedaż detaliczna  i punkty  gastronomiczne, w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy,
 5. naliczanie i przyjmowanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 7. prowadzenie dokumentacji w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 8. sporządzanie sprawozdań w/w zakresie,
 9. prowadzenie zadań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją,
 10. - prowadzenie Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych, Ludowych Zespołów Sportowych i Ludowych Klubów Sportowych,
 11. prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 12. prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów nie będących obiektami hotelarskimi,
 13. prowadzenie ewidencji pól namiotowych i kempingowych,
 14. obsługa otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego ( przyjmowanie i ocena merytoryczna wniosków, sporządzanie umów, ocena i rozliczanie sprawozdań),
 15. współpraca z organizacjami pozarządowymi  działającymi na terenie Gminy Nowy Targ,
 16. przyjmowanie oraz cena merytoryczna wniosków o stypendia sportowe,
 17. wydawanie decyzji zezwalających na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 18. przygotowywanie i wypełnianie wszelkiego rodzaju ankiet i badań statystycznych dotyczących przedsiębiorczości na terenie gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
 19. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w zakresie związanym z powierzonymi zadaniami

6) do zadań stanowiska w zakresie spraw wojskowych należy:

 1. prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
 2. przygotowanie rozstrzygnięć w przedmiocie grzywny w celu rejestracji  lub przymuszenia w przedmiocie doprowadzenia osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej,
 3. przygotowywanie decyzji Wójta orzekających o konieczności sprawowania przez osobę  podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 4. prowadzenie w czasie kwalifikacji wojskowej, listy osób, które stawiły się do komisji kwalifikacji wojskowej,
 5. prowadzenie akcji kurierskiej.

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „ISP”.