BUDYNEK GOPS - WEJŚCIE OD UL. BULWAROWEJ

PSYCHOLOG

      Dyżurujący psycholog udziela wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom, udziela pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysie emocjonalnym, motywuje do podjęcia działań zarówno uzależnionego, jak i jego rodzinę, udziela rzetelnej i kompleksowej informacji na temat uzależnienia i współuzależnienia, zwiększa wiedze i umiejętności mieszkańców w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających, zwiększa dostęp do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, zmniejsza poziom bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, udziela osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień, wspomaga osoby pijące ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia, zachęcenie do dalszego kontynuowania pracy nad zdrowieniem, promuje trzeźwy styl życia, wzmacniania postawę abstynencką, udziela wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.


Spotkania w punkcie konsultacyjnym odbywają się raz w miesiącu (ostatnią środę w godzinach od 9.00 do 16.00).

POK. NR 9 PIĘTRO I 

TERAPEUTA

 PONIEDZIAŁEK  - 13.00 – 17.00
PIĄTEK  - 13.00 – 17.00
TELEFON: 18 26 14 113
POK. 9,  PIĘTRO I

● Konsultacje terapeutyczne - uzależnienie od alkoholu, innych substancji
psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

● Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia.
● Motywowanie osób współuzależnionych.
● Kierowanie do odpowiednich jednostek leczenia odwykowego.
● Wyjazdy w teren, w przypadku kiedy rodzina zgłasza problem alkoholowy u członka
rodziny.

P. Alicją Zygmuntowicz – TERAPEUTA: tel. 505 256 101


Informacja o wolnych miejscach w ośrodku tel. 12 415 81 21