Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Straż Gminna

Funkcję Komendanta Straży Gminnej pełni: Józef Tazik

tel: 18 2614102


Zakres zadań Straży Gminnej, zasady jej funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną określają:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123,poz.779)
 2. ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 130,poz.1190),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych/miejskich/(Dz.U. Nr113,poz.714)

Do zakresu działania Straży Gminnej w szczególności należy:

 1. ochrona spokoju i porządku w gminie,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym przepisami,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami  w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych w miejscu  publicznym oraz znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu,
 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw  i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i organizacjami społecznymi,
 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu,
 10. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Ochrony Środowiska w zakresie kompetencji Gminy, kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Do zadań samodzielnego stanowiska w zakresie zarządzania  kryzysowego należy:

 1. gromadzenie informacji o stanach nadzwyczajnych i stanach zagrożenia na terenie Gminy,
 2. wypracowywanie wskazówek w zakresie usuwania zagrożeń,
 3. wykonywanie poleceń Wójta i koordynacja pracy Urzędu w zakresie usuwania zagrożeń.
 4. Współpraca z organami powiatu zajmującymi się systemem ochrony ludności.
 5. Szczegółowe uregulowania pracy urzędu w czasie sytuacji kryzysowych zawierają odrębne zarządzenia  Wójta.

 Do zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

 1. współdziałanie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi  oraz strukturami Państwowej Straży Pożarnej,
 2. prowadzenie korespondencji,
 3. przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
 4. rozliczanie zadań z zakresu działania OSP w przypadku  przekazania na ich realizację środków finansowych i wyposażenia z budżetu gminy,
 5. zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego,
 6. organizowanie szkoleń i badań lekarskich,
 7. organizacja ćwiczeń i zawodów sportowo- pożarniczych.

Do zadań samodzielnego stanowiska w zakresie spraw obronnych należy:

 1. przygotowywanie decyzji o nakładaniu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz ochrony kraju; prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
 2. realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
 3. sprawowanie nadzoru nad aktualizacją zastawów zadań o obronnych,
 4. utrzymywanie stałego dyżuru w pełnej gotowości do działania,
 5. ustalenie zakresu czynności dla poszczególnych komórek, które będą realizować zadania obronne, ustalenie dla nich zakresu czynności.

Do zadań samodzielnego stanowiska w zakresie obrony cywilnej należy:

 1. opracowanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej,
 2. planowanie i organizacja systemu kierowania obrona cywilną,
 3. zorganizowanie i przygotowanie do działania sił OC,
 4. aktualizacja planów działania formacji OC,
 5. planowanie i utrzymania w gotowości do użycia sił i środków OC do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, awarii i katastrof,
 6. opracowywanie i aktualizowanie planów:
 7. ewakuacji ludności z miejsc zagrożonych,
 8. zastępczego miejsca szpitalnego,
 9. współdziałania z placówkami służby zdrowia w zakresie pomocy ludności poszkodowanej,
 10. przygotowanie  i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
 11. współdziałanie z zakładami pracy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 12. planowanie i organizacja działalności szkoleniowo-popularyzacyjnej,
 13. prowadzenie w powyższym zakresie szkoleń.
 14. prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej.

 Straż Gminna przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „SG”.