Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Mapa instytucji

Kategorie obiektów

Grafika przedstawiająca kategorię: Parafie

Parafie

Grafika przedstawiająca kategorię: OSP

OSP

*kliknij na ikonkę, aby pokazać obiekty z danej kategorii

Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie

Drewniany kościół w Dębnie Podhalańskim jest perłą światowej architektury sakralnej. Świątynia powstała w roku 1490. Do najcenniejszych zabytków kościoła należy późnoromański obraz malowany na desce przedstawiający św. Agnieszkę i św. Katarzynę Aleksandryjską z roku 1280, Krzyż "Drzewo Życia" z roku 1380, imponująca polichromia patronowa i tryptyk (ołtarz główny) z początku XVI w. oraz chorągiew polskiej husarii otrzymana w darze od króla Jana III Sobieskiego po Wiedeńskiej Viktorii. Od 2003 r. świątynia widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Zwiedzanie jest możliwe od 1 maja do 31 października. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej parafii.

Proboszcz Parafii - Ks. kan. Jarosław Sroka

Kościół św. Jana Chrzciciela w Dursztynie

Franciszkanie objęli duszpasterstwo w Dursztynie 17 stycznia 1939 r. przy miejscowym kościele św. Jana Chrzciciela, będącym filią parafii Krempachy. W maju 1983 r. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Nowy kościół, który stanął na tym samym miejscu, jest obszerniejszy od poprzedniego. W bryle - zachowując zasady architektury barokowej - nawiązuje do miejscowej tradycji budowlanej. Uroczystej konsekracji nowego kościoła dokonał Franciszek kard. Macharski, w uroczystość odpustową parafii 25 czerwca 1989 r. Dnia 24 maja 1993 r. dekretem ks. kard. Franciszka Macharskiego została erygowana parafia pw. św. Jana Chrzciciela.

Proboszcz -  Józef Kiełbasa

Kościół Niepokalanego Serca NMP w Gronkowie

Parafia erygowana w 1927 r   
Proboszcz - Ks. kan. Adam Uniwersał

Kościół Narodzenia NMP w Harklowej

Opis...

Kościół św. Marcina w Klikuszowej

Opis...

Kościół św. Marcina w Krempachach

Parafia erygowana w 1278 r

Proboszcz: Ks. mgr. Zbigniew Ścisłowicz

Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej

Opis...

Kościół św. Trójcy i św. Antoniego Opata w Łopusznej

Kościół drewniany poświęc. w 1504 r.

Proboszcz: ks. kan. Kazimierz Foltyn

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej

Opis...

Kościół św Michała Archanioła w Ostrowsku

Parafia Ostrowsko powstaje pod koniec XV wieku, zaś pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z początku XVI wieku. Obecny kościól powstał na miejscu spalone w 2 listopada 1915 roku modrzewiowego oboektu. 

Proboszcz - ks. Krzysztof Karnas

Kościół św. Jana Chrzciciela w Pyzówce

Parafia erygowana w 1984 r

Proboszcz: Ks. kan. Andrzej Wiktor

Parafia Św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku

Parafia erygowana w 1971r.

Proboszcz: ks.kan. Andrzej Bukalski

Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Waksmundzie

Parafia erygowana 1350 r. W XIV wieku, kiedy we wsi zaczęli osiedlać się koloniści niemieccy wówczas powstał pierwszy kościół w Waksmundzie, była to świątynia drewniana. Drugi kościół p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowano w roku 1628. W roku 1727 patronką kościoła została św. Jadwiga Śląska. W roku 1808 drewniany kościół został strawiony przez pożar. W roku 1887 wzniesiono stojącą po dziś dzień murowaną świątynię. W roku 1966 dzięki pomocy ks. bpa Karola Wojtyły Waksmund został samodzielną parafią, którą pod koniec XX wieku rozbudował ówczesny proboszcz ks. Jan Kapusta. Projekt rozbudowy świątyni powierzono architektowi Lesławowi Maneckiemu. Prace dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ofiarności parafian ukończono w połowie 2002r. W roku 2004 kościół konsekrował ks. Kardynał Franciszek Macharski. W czasie renowacji ołtarza zakończonej z początkiem 2020 r. obejmującej 11 figur świętych oraz 3 obrazy, konserwator znany artysta Krzysztof Kabat odkrył iż jeden z obrazów Trójcy Świętej jest autorstwa malarza Stanisława Bocheńskiego (ur. 1860), ucznia Jana Matejki. Znajduje się on w zwieńczeniu nastawy. Ołtarz o konstrukcji trójosiowej najprawdopodobniej pochodzi z Tyrolu z XIX w. Zasłoną figury Matki Najświętszej jest XVIII-wieczny obraz św. Jadwigi Śląskiej. Patronka parafii została przedstawiona w modlitewnej pozie przed krucyfiksem. Trzeci obraz wymienny jest autorstwa rodzimego artysty Bronisława Srala (+1961) przedstawiający piękną Maryję i Archanioła Gabriela w czasie zwiastowania. Dzięki specjalnemu mechanizmowi wykonanemu przez p. Franciszka Cyrwusa w czasie ostatniej rozbudowy, figury oraz 2 obrazy wciągu roku ulegają zamianie. 

Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Król

Kościół pw. św. Jana Pawła II i św. Floriana

Nie znane są dokładne ramy czasowe powstania kościoła w Długopolu. Istnieje teoria autorstwa Bolesława Kumora, według której w drugiej połowie XIV wieku na terenie wsi powstaje parafia. Ramy czasowe są sporne, faktem jest jednak, że w 1519 roku biskup krakowski Jan Konarski obniżył Jej rangę, po czym kościół w Długopolu stał się filią parafii nowotarskiej, a w późniejszym okresie został filią parafii ludźmierskiej. Późniejsze lata funkcjonowania kościoła nie są wspominane w dokumentach. Zmienia to rok 1894, kiedy zostaje ufundowana mała kaplica. Otrzymuje imię św. Floriana na znak wdzięczności po tym, gdy wieś przetrwała pożar. Budynek kaplicy zostaje następnie zburzony w 1998 roku, by na Jego miejsce powstał nowy większy - prace przy budowie trwały do 2002 roku. Poświęceniu nowej świątyni przewodniczył kardynał Franciszek Macharski. Ołtarz św. Floriana zostaje później przeniesiony do nawy bocznej. Spowodowane to było zmianą patrona, którym zostaje św. Jan Paweł II.

Kaplica pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Morawczynie

Opis...

Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Szlembarku

Miejscowość Szlembark jest położona na południowych stokach górskich pasm Lubania, stanowiącego wschodni grzbiet górski Gorców. Początek historii naszej miejscowości prowadzi do klasztoru Klarysek, które w roku 1326 założyły wieś Maniowy. W XVI wieku dobra te weszły w skład szlacheckiego majątku w Harklowej. Ze względu na znaczną odległość od kościoła parafialnego w Harklowej mieszkańcy naszej miejscowości zdecydowali o budowie kościoła w naszej miejscowości. Myśl o budowie kościoła w naszej miejscowości rodziła się od dawna, lecz mieszkańcy wsi obawiali się trudności przy uzyskaniu pozwoleń na budowę, oraz kosztów budowy. W latach osiemdziesiątych po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień z Urzędu Kurii Metropolitarnej, powstaje pierwszy Komitet Budowy, który wraz z ówczesnym Proboszczem ks. Janem Krzysztofem, oraz z emerytowanym ks. Michałem Fudali, po wielu staraniach uzyskano pozwolenie od Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu na budowę nowej świątyni w Szlembarku. W 1983 roku, na działkach ofiarowanych przez mieszkańców wsi, roboty przebiegały sprawnie ze względu na duże zaangażowanie Komitetu Budowy i mieszkańców wsi, a także rodaków z kraju i za granicy. W murach nowo powstałego Kościoła umieszczono kamień węgielny, poświęcony przez papieża Jana Pawła II w dniu 22 czerwca 1983roku i wmurowano go podczas uroczystości w dniu 15 września 1984 roku przez ówczesnego Metropolitę Krakowskiego ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Od 11 sierpnia 1986 roku funkcję proboszcza w Parafii Harklowa, a równocześnie w naszym kościele sprawuje ks. Eugeniusz Dziubek. Przez cały ten okres prace są prowadzone, a obrzędy mszy świętych odbywały się na zewnątrz kościoła. Znacznym przedsięwzięciem w tym czasie było wykonanie dzwonów i poświęcenie ich przez ks. Biskupa Albina Małysiaka, oraz umieszczenie ich na wieży kościoła. W 1989r. zostało urządzone prezbiterium kościoła, w którym umieszczono rzeźbę Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Pracami budowlanymi i rozliczeniem ich kosztów zajmowały się Komitety Budowy Kościoła we współpracy z proboszczem z Harklowej. Skład komitetu zmieniał się w trakcie budowy i podczas prac wykończeniowych i wzięło w nim udział dużo osób, tak samo jak wielu było fundatorów, ofiarodawców i pracujących fizycznie mieszkańców wsi. Większość ofiar na rzecz budowy kościoła ponieśli obecni i byli mieszkańcy Szlembarku, w tym emigracja z USA i ludzie dobrej woli spoza wioski i parafii, którzy wspierali to dzieło. W 2008 roku ks. Kardynał Stanisław Dziwisz dokonał konsekracji kościoła w Szlembarku i ofiarował relikwie św. Brata Alberta. Po 35 letniej posłudze w naszym kościele odchodzi na zasłużony wypoczynek ks. Kan. Eugeniusz Dziubek w czerwcu 2021r. Przy naszym Kościele w latach 1990r. po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń powstaje cmentarz wraz z kaplicą cmentarną.  Przez cały ten okres jak również w chwili obecnej mieszkańcy wsi Szlembarku wykonują prace na rzecz naszego kościoła, oraz jego otoczenia.

Ks. mgr Bogusław Borek  
Parafia Narodzenia NMP w Harklowej

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna Gronków

Opis...

Ochotnicza straż pożarna w Rogoźniku

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Lasku

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Morawczynie

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Waksmundzie

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Białej

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznej

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Krempachach

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Dursztynie

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnie

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Szlembark

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Harklowej

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Ludźmierzu

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Krauszów

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Trutym

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Klikuszowa

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Obidowej

Opis...

Ochotnicza Straż Pożarna w Pyzówce

Opis...