Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Stanisław Żółtek

tel: 18 2632 214

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 18 lutego 2020 r.  od dnia 4 marca br., każda środa jest dniem wewnętrznym. Szanownych Klientów prosimy o wizytę w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek.


Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji należy:

1) z zakresu gospodarki przestrzennej :

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do opracowania studium uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przygotowanie oceny zmian   w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
prowadzenie rejestru wniosków o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
przygotowanie stosownych wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
prowadzenie procedury związanej z uchwaleniem miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
udzielanie bieżącej informacji stronom w sprawach dotyczących przeznaczenia  terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień.
uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwymi organami.
wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu zgodnie  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
sporządzanie wyrysów graficznych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego.

2) z zakresu zamówień publicznych :
a) organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami gminy, które odpowiadają za część merytoryczną, w tym:

przygotowanie decyzji Wójta dotyczących udzielenia zamówienia publicznego,
  ab)   uzgadnianie składu Komisji Przetargowej i przygotowanie decyzji Wójta w tej sprawie,

  ac)   opracowanie regulaminu Komisji Przetargowej, regulaminu konkursu,

  ad) opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zamówienia ÷ Specyfikacja  

        Istotnych Warunków Zamówienia, zaproszenia do składnia ofert,

  ae) opracowanie dokumentacji postępowań i protokołów postępowań,

  af)uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa kancelaryjno- techniczna,

  ag) rozpatrywanie  protestów przy udziale Komisji Przetargowej,

  ah) reprezentowanie Urzędu w ramach udzielonych upoważnień w kontaktach z Urzędem

       Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  ai) przygotowanie umów dla wykonawców będących rezultatem przeprowadzonych postępowań,

  aj) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów i zleceń o zamówienia publiczne,

  ak) opisywanie faktur pod względem zgodności  z przeprowadzonym postępowaniem,

   al) prowadzenie zbioru przepisów prawnych i interpretacji w zakresie  zamówień publicznych,

   ał) archiwizowanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,

  am) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

nadzorowanie  działań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu.

3)  z zakresu ochrony środowiska:

sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
przygotowanie projektów decyzji o nałożeniu na prowadzącego użytkownika instalacji obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji,
przyjmowanie wyników pomiarów emisji nałożonych w drodze decyzji,
przyjmowanie informacji od osób fizycznych oraz przekazywanie ich Wojewodzie w formie uproszczonej o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
przyjmowanie informacji od mieszkańców Gminy o wystąpieniu awarii mogących stwarzać zagrożenia dla ludzi i środowiska,
sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska   w zakresie objętych właściwością Wójta,
występowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie działań jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska,
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, które znajdują się w posiadaniu Wójta,

4) z zakresu prawa łowieckiego:

 przyjmowanie informacji o planach  łowieckich od dzierżawców obwodów łowieckich oraz przygotowanie opinii do tych planów.

5) z zakresu prawa wodnego:

prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie projektu decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom w przypadku gdy zmiana stanu wody na gruncie szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie.
prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie decyzji zatwierdzających ugodę właścicieli gruntów w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.

6) z zakresu prawo geologiczne i górnicze:

przygotowanie opinii projektów prac geologicznych,
przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia robót geologicznych,
przygotowanie opinii dla planu ruchu kopalni, oraz dodatków do planu.

7) z zakresu dotacji i funduszy pomocowych:

gromadzenie informacji oraz analiza w zakresie dostępnych funduszy i programów:
aa)Unii Europejskiej,

ab)źródeł zewnętrznych krajowych i międzynarodowych, z których można uzyskać środki na realizację zadań gminy.

przygotowywanie aplikacji dla projektów (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) przewidzianych do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych,
kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje  przyznające środki w celu spełnienia wszystkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość  składanych wniosków,
współpraca z jednostkami wdrażającymi i monitorującymi projekty realizowane ze środków bieżących,

opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
wnioskowanie o dokonanie zmian w projekcie budżetu lub w budżecie w przypadku uzyskania finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

8)z zakresu gospodarki komunalnej i inwestycji:

nadzorowanie modernizacji, adaptacji i remontów budynków gminnych,
nadzorowanie inwestycji gminnych,
przygotowanie projektów umów na roboty budowlane, remontowe , prace projektowe inwestycji i remontów,
współpraca z wykonawcami oraz inspektorami nadzoru celem jak najlepszej realizacji,
dokonywanie przekazywania placu budowy i odbiorów robót inwestycyjnych, remontowych i przekazywanie tych robót właściwym podmiotom,
prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych,
tworzenie wieloletnich, rocznych bieżących planów w zakresie inwestycji, remontów i uzgodnienie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
nadzór nad terminowością realizacji umów,
przygotowywanie dokumentacji celem uzyskania decyzji na użytkowanie obiektów nowo budowlanych i remontowych,
weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym faktur i wszelkich operacji związanych z prowadzoną inwestycją,
przygotowywanie uchwał w zakresie prowadzonych spraw oraz sprawozdawczość,
prowadzenie rejestru umów i zleceń dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego,
opracowywanie i przygotowywanie wniosków związanych z usuwaniem skutków powodzi,
bieżące naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego,
nadzorowanie sprawności sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg,
organizacja i koordynacja zimowego utrzymania dróg,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w imieniu Gminy nad robotami drogowymi.
 

9) z zakresu drogownictwa:

aktualizacja planów rozwoju sieci drogowej w aspekcie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy,
opracowywanie planów remontów, przebudowy i budowy nowych dróg, mostów i obiektów inżynierskich,
aktualizacja ewidencji dróg i mostów na podstawie przeglądów okresowych i zmian spowodowanych rozbudową i przebudową sieci drogowej,
zapewnienie koordynacji wszelkich prac prowadzonych w pasie drogowym dróg gminnych,
określenie warunków technicznych budowy i przebudowy sieci własnej  oraz określenie warunków technicznych wykonywania zjazdów,  prowadzenia robót umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym dróg gminnych.
wydawanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego.
wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym.
egzekwowanie nałożonych treścią uzgodnień i decyzji zobowiązań stron w zakresie wskazanym w pkt 8-10.
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych, poprzez opracowanie zmian i uzgadnianie projektów zmian w organizacji ruchu i oznakowania dróg oraz udział w komisji bezpieczeństwa ruchu,
wykonywanie zadań bieżącego utrzymania dróg gminnych poprzez zlecanie i nadzorowanie wykonania remontów cząstkowych, utrzymania drożności rowów  i przepustów, koszenia traw w pasach drogowych,
sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem ustawy o drogach publicznych w zakresie ochrony pasa drogowego przed działaniami niepożądanymi, sprzecznymi z przepisami ustawy, stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub skutkującymi uszkodzeniem drogi lub obiektu drogowego,
nadzór nad funkcjonowaniem transportu publicznego na terenie gminy, w tym zapewnienie koordynacji pracy transportu publicznego, a w szczególności przygotowywanie wniosków kierowanych do przewoźników o korektę rozkładu jazdy,
opiniowanie wniosków o koncesje na wykonywanie usług transportu publicznego na etapie wydawania zezwoleń przez Starostę,
opiniowanie, uzgadnianie oraz nadzór nad lokalizacja przystanków komunikacji publicznej,
opiniowanie, uzgadnianie, nadzór organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.
 

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „GPI”.