Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.ugnowytarg.pl/

Urząd Gminy Nowy Targ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gmina Nowy Targ.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-12-19.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Zając, informatyk@ugnowytarg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 32 220. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • MAŁOPOLSKIE
 • NOWOTARSKI
 • NOWY TARG
 • BULWAROWA 9
 • 34-400

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 7 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsce parkingowe znajduje się na głównym parkingu od strony ulicy Kowaniec. Drugie miejsce parkingowe znajduje się pomiędzy budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a Urzędem Gminy.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do budynku Urzędu prowadzą dwa wejścia: pierwsze od strony ul. Kowaniec, drugie usytuowane jest miedzy budynkiem GOPS i budynkiem Urzędu Gminy od strony ul. Bulwarowej przy których są wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Na lewo od wejścia, w odległości około 2 metrów znajduje się biuro obsługi mieszkańca Po lewej stronie 5 metrów od wejścia znajduje się wejście do toalety dla osób na wózkach. Po prawej winda i schody.
 • W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy Totupoint
 • Punkt obsługi znajduje się 2 metrów znajduje się biuro obsługi mieszkańca
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • 8 Metrów od głównego wejścia po prawej stronie.
 • Kabina windy ma głębokość 136 centymetrów i szerokość 105 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 87 centymetrów.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 606 930 400

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na trzecim piętrze.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje