Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Sekretarz Gminy: mgr Beata Szewczyk

tel: 18 2632 219


Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Realizacja całokształtu spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w tym:

1. Zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

3. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL,

4. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL,

5. Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Wyborców, sporządzanie spisów wyborców,

7. Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,

8. Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

9. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

10. Obsługa Rejestru Danych Kontaktowych.

 

W zakresie spraw wojskowych:

Realizacja całokształtu zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

1. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

3. Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowych, żołnierzy oraz osoby odbywające służbę zastępczą bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznawanie za jedynych żywicieli rodzin,

4. Prowadzenie poszukiwania osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

 

W zakresie organizacyjno – administracyjnym:

1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2. Dokonywanie zakupów spożywczych, gospodarczych, materiałów biurowych oraz zamawianie wydawnictw, czasopism, pieczęci,

3. Zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy,

4. Prowadzenie spraw dotyczących sołectw i sołtysów, zwoływanie i obsługa narad sołtysów, współpraca z sołtysami oraz koordynacja działań,

5. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,

6. Prowadzenie rejestru przepisów gminnych,

7. Racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac,

8. Prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu,

9. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników interwencyjnych, stażystów, praktykantów,

10. Prowadzenie rejestrów: delegacji, zwolnień lekarskich, kart urlopowych, decyzji i zarządzeń Wójta, zarządzeń kierownika jednostki, centralnego rejestru umów,

11. Prowadzenie spraw dotyczących kontroli, w tym przechowywanie protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych,

12. Współpraca z ośrodkami zdrowia, mającymi siedzibę na terenie gminy,

13. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

14. Aktualizacja tablicy ogłoszeń urzędu,

15. Prowadzenie zadań administracyjnych oraz prac kancelaryjno – technicznych związanych z obsługą Rady Gminy i obsługą jednostek pomocniczych,

16. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, rejestru protokołów sesji,

17. Prowadzenie spraw organizacyjnych Przewodniczącego Rady oraz Rady Gminy,

18. Załatwianie spraw publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym,

19. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,

20. Prowadzenie kancelarii, obsługa sekretariatu, dziennika podawczego oraz wszystkich spraw zleconych przez przełożonych z zakresu wydziału,

21. Prowadzenie archiwum zakładowego,

22. Przyjmowanie zawiadomień o zabawach publicznych,

23. Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym zadań wydziału,

24. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania kar ograniczenia wolności,

25. Prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,

26. Nadzór i kontrola nad działalnością programową bibliotek publicznych i ośrodków kultury,

27. Przyjmowanie, analiza i przechowywanie oświadczeń majątkowych,

28. Ewidencja tytułów, odznaczeń i medali nadawanych przez Radę Gminy,

29. Organizacja jubileuszu Złotych Godów.

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „SO”.