Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wydział Podatków i Opłat

Naczelnik Wydziału: mgr Jadwiga Barnaś


tel: 18 2632 209

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 18 lutego 2020 r.  od dnia 4 marca br., każda środa jest dniem wewnętrznym. Szanownych Klientów prosimy o wizytę w poniedziałek, wtorek,czwartek i piątek.

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY DRUKÓW PODATKOWYCH SKŁADANYCH PRZEZ PODATNIKÓW W PRZYPADKU NABYCIA, ZBYCIA LUB ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI


Zmiany w przepisach prawa dotyczącego podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego które wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 r.

1. Jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza się.

W 2016 roku nie pobiera się zobowiązania pieniężnego do 6,00 zł włącznie.
(nie będą wydawane decyzje wymiarowe oraz zmieniające, których kwota podatku jest mniejsza od 7,00 zł za 2016 rok).

2.  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

3. Nowe zasady przeliczania użytków rolnych:

−         Rowy – 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
−         Grunty rolne zabudowane - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowego;
−         Grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
−         Grunty dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowego;

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:

w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych:   

 1. dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu: sprawdzenie terminowości składania przez podatników deklaracji, formalnej poprawności deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności  z przedstawionymi dokumentami,
 2. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych na majątku  podatnika,
 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg podatkowych, umarzaniem, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminów płatności należności z tytułu podatków, 
 4. prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności podatkowej spadkobierców oraz osób trzecich,
 5. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lub określenia wysokości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu,
 6. prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatkach,
 7. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
 8. prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz indywidualnej pomocy publicznej w zakresie ulg w zapłacie podatków,
 9. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu pomocy publicznej udzielonej w formie ulg w zapłacie podatków i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 10. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny wynikający  z ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów lub innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału,
 12. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków,
 13. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
 14. prowadzenie postępowań w sprawach  udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności podatków do których zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 15. sporządzanie informacji podatkowych na wniosek jednostek organizacyjnych KRUS, ZUS, ośrodków pomocy społecznej oraz innych uprawnionych instytucji,
 16. sporządzanie informacji, analiz i prognoz finansowych w zakresie podatków na potrzeby organów gminy,
 17. przygotowanie propozycji stawek podatków,
 18. sporządzanie projektów uchwał w sprawie podatków,
 19. sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków w zakresie skutków udzielonych ulg i zwolnień,  
 20. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej z tytułu ulg w zapłacie podatków,
 21. sporządzanie informacji o nieudzielaniu w danym okresie sprawozdawczym pomocy publicznej z tytułu ulg w zapłacie podatków,
 22.  

 w zakresie poboru podatków,

 1. prowadzenie w księgach rachunkowych (ewidencji analitycznej) ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
 2. dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie terminowości wpłat należności przez podatników,
 3. podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze,
 4. sporządzanie informacji podatkowych na wniosek organów egzekucyjnych,
 5. zgłaszanie wierzytelności gminy z tytułu podatków do sądów gospodarczych oraz podejmowanie określonych prawem czynności w toku postępowania upadłościowego i naprawczego,
 6. sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu zaległości podatkowych w podatkach, 
 7. sporządzanie wniosków o wpis i wykreślenie wpisu zastawu skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych oraz z tytułu zaległości podatkowych w podatkach do rejestru zastawów skarbowych,
 8. dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
 9. prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności podatków do których zastosowanie mają przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 10. prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem wpłat na poczet zaległości podatkowych oraz zwrotem nadpłat,
 11. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów,
 12. sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów z tytułu podatków,
 13. sporządzanie sprawozdań cząstkowych o zaległościach we wpłatach z tytułu podatków, 
 14. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz wydawanie tych zaświadczeń,

w zakresie działalności kontrolnej:

 1. przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników i inkasentów, której celem jest sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 2. przygotowywanie i składanie wniosków do właściwych organów, o ukaranie podatników w trybie przepisów kodeksu karno-skarbowego.

Wydział Podatków i Opłat przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „PO”.