Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Funkcje Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień pełni: Elżbieta Skałuba
tel: 18 2632 223

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności do jego obowiązków należy:
 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. analiza problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy;
 3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
 5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień;
 6. przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy:- projektu gminnego programu wraz z preliminarzem i-projektu sprawozdania  z jego realizacji;
 7. uczestniczenie w naradach i szkoleniach;
 8. wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
 9. bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu;
 10. przygotowywanie dokumentacji finansowej zgodnie z preliminarzem  Komisji do akceptacji Wójta i Skarbnika Gminy w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji;
 11. prowadzenie korespondencji wynikającej z gminnego programu oraz zakresu zadań pełnomocnika;
 12. wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii;
 13. udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ;

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  używa symbolu – „PU”