W powyższym przypadku właściciel nieruchomości obowiązany będzie dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy Nowy Targ, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.” (Dz.U.2021.1098 tekst jednolity ze zmianami)

Z terenu wpisanego do rejestru zabytków zezwolenie wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków (art.83a ust.1)

Posiadacz samoistny nieruchomości (np. spadkobierca właściciela, jeden ze współwłaścicieli nie posiadający zgody pozostałych właścicieli itp.) nie może dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa w myśl art. 83f ust. 3a. Posiadacz samoistny nieruchomości może dokonać usunięcia drzewa jedynie na podstawie zezwolenia (decyzji) zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 1 („usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości”) w związku z art. 83 ust.3 („zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt.1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika oczywistego lub posiadacza nieruchomości o nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym”).

Procedura postepowania dla osób fizycznych:

  • Złożenie przez stronę zgłoszenia wycinki drzew/krzewów.
  • W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ dokonuje oględzin w terenie zgłoszonych drzew/krzewów.
  • Po dokonaniu oględzin właściwy organ w terminie 14 dni może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw, jeśli organ nie wnosi sprzeciwu w powyższym terminie – usunięcie drzewa/krzewu może nastąpić („milcząca zgoda”)*.
  • Właściwy organ może przed upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (koszt zaświadczenia 17 zł).

*Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości z której zostało usunięte drzewo/krzew wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowa będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo -  właściwy organ na podstawie oględzin nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji obowiązek uiszczenia opłaty .

____________________________________________________________________
                                               Okresy lęgowe:
Ponadto przypomina się iż okresy lęgowe występują w okresie od 1 marca do 15 października - zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.              w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348), dlatego też zwolnienie                 z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych między innymi niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich.