Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Petycje

3 listopada 2022

Wielokrotna petycja w sprawie działań dyskryminacyjnych ze wzglęgu na presję medialną, polityczną i społeczną w...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ w sprawie: publicznego przeczytania petycji na najbliższej Radzie i podjęcie uchwały                  o treści zaproponowanej przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie” W dniu  30 grudnia 2021 roku wpłynęły dwie petycje do Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ petycje, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 ustawy o petycjach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 870) dotyczące publicznego przeczytania niniejszej petycji na najbliższej Radzie oraz podjęcie uchwały o treści zaproponowanej  przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w wyżej wymienionych petycjach, zostałyone zakwalifikowane jako petycje wielokrotne w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie. Stosownie do art.11 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach ogłasza si

Zbiorcza informacja o petycjach: