Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół


Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ

ZEAS ma siedzibę na III piętrze, pokoje 309 – 312  w budynku:
Urzędu Gminy, ul. Bulwarowa 9,
34-400 Nowy Targ


tel.
18 26 32 229
18 26 32 230
18 26 32 231
18 26 32 232
18 26 32 233


czas pracy:
poniedziałek: 7.00-15.30
wtorek-czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.30
 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Nowy Targ, Zespół prowadzi obsługę finansową, księgową, organizacyjną i administracyjną szkól Gminy Nowy Targ. Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a także zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej powierzone mu przez Wójta Gminy Nowy Targ.

Zespołem kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Zespołu, dobór pracowników i powierzone składniki majątkowe. Upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę placówek oświatowych. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy.

Szczegółowy zakres działania określa Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ, uchwalony przez Radę Gminy NowyTarg Uchwałą Nr XVIII/178/2016 z dnia 20 października 2016r. oraz Regulamin organizacyjny Zespołu.

 

Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
należy m.in.:

 • obsługa rachunków bankowych jednostek oświatowych 
 • realizacja wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach, a także rozliczanie składek i innych obciążeń związanych z zatrudnieniem:
 • prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszy świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie materiałów i dokumentów związanych z procedurą opracowywania projektu budżetu,
 • koordynacja opracowania planów finansowych dotyczących placówek oświatowych oraz sporządzanie planów z zakresu oświaty i wychowanianie przypisanych jednostkom oświatowym,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych,
 • sporządzanie innych analiz, opinii i wniosków w sprawach dotyczących środków finansowych na potrzeby organu prowadzącego
 • weryfikacja jednostkowych sprawozdań statystycznych podległych placówek oświatowych i sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz kontrola jednostkowych sprawozdań i sporządzanie zbiorczych zestawień wynikających z systemu informacji oświatowej
 • opracowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty.
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidowaniem placówek oświatowych i ewidencjonowaniem ich majątku.
 • koordynowanie prac związanych z prowadzeniem egzaminów nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.
 • przygotowanie opinii w sprawie projektów organizacyjnych placówek oświatowych
 • przygotowywanie opinii w sprawie przyznawania nagród wójta dla nauczycieli
 • przygotowywanie opinii w sprawie dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy dotyczących zadań administracyjnych i gospodarczych w placówkach oświatowych.