Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wydział Finansowy

WYDZIAŁ FINANSOWY

p.o. Głowny Księgowy: Anna Parzygnat

tel: 18 2632 224


Do zadań Wydziału Finansowego należy w zakresie księgowości i nadzoru:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy w tym Urzędu Gminy,
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych  w tym nad opracowywaniem i realizacją ich rocznych planów finansowych,
 4. nadzór i kontrola nad przygotowaniem projektów, a następnie przestrzeganiem zapisów określonych w zatwierdzonych przez Wójta harmonogramach finansowych, opracowanych zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 5. prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz odprowadzanie należnego podatku,
 6. ewidencjonowanie składników majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 7. pobór i windykacja należności za oddane w użytkowanie, w dzierżawę lub najem nieruchomości Gminy oraz niektórych innych należności Gminy za wyjątkiem należności pobieranych w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
 8. zarządzanie finansami w ramach posiadanych pełnomocnictw (w tym dokonywanie lokat bankowych),
 9. współpraca przy opracowywaniu części finansowej wniosków dla pozyskania funduszy zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej,
 10. informowanie Wójta o ewentualnych zagrożeniach niewykonania planu dochodów lub o przewidywanym znacznym przekroczeniu planu wydatków,
 11. dokonywanie wraz z innymi wydziałami rozliczeń pozyskanych środków pozabudżetowych,
 12. dokonywanie przelewów kontrahentom,
 13. rozliczanie dotacji udzielanych gminnym jednostkom organizacyjnym,
 14. współpraca z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego,
 15. obsługa kasowa dochodów i wydatków gminnych jednostek (Gmina, ZEAS, GOPS),
 16. współpraca z sołtysami w sprawie gospodarowania funduszem sołeckim oraz wydatkami sołectw,
 17. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków sołeckich,
 18. bieżące uzgadnianie wydatków i przygotowanie sprawozdań z gospodarowania funduszem sołeckim,

  realizacja zadań związanych z planowaniem i sprawozdawczością budżetową, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektu uchwały budżetowej i przedkładanie go Wójtowi,
 2. przygotowanie projektu zarządzenia Wójta w sprawie wykonania Uchwały budżetowej,
 3. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy,
 4. sporządzanie informacji i analiz niezbędnych do podejmowania uchwał w sprawach gospodarki finansowej Gminy,
 5. sporządzanie projektów informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych sprawozdań z zakresu budżetu i finansów gminy przewidzianych przepisami prawa, oprócz sprawozdań finansowych określonych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach regulujących prowadzenie rachunkowości w jednostkach sfery finansów publicznych,
 7. sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń wójta w innych sprawach dotyczących budżetu i finansów.
 8. kontrola zgodności wykonania dochodów i wydatków gminnych jednostek organizacyjnych z ich planami finansowymi
 9. planowanie i sprawozdawczość przy opracowywanych i realizowanych przez Urząd wnioskach o dofinansowanie zewnętrzne (w tym w szczególności z funduszy Unii Europejskiej),
 10. przygotowanie projektu uchwal w sprawie WPF wraz z przedsięwzięciami zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

  realizacja zadań związanych z obsługą pracowników a w szczególności:
 1. obsługa wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – naliczanie wynagrodzeń, dokonywanie potrąceń i przygotowanie list do wypłaty,
 2. wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów związanych z wynagrodzeniami, a w szczególności potrącanie należnych składek i zaliczek na podatek dochodowy i ich przekazywanie (przelewy)
 3. sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. sporządzanie pracownikom Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 5. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS oraz zgłoszenia i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
 6. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla odpowiednich organów oraz dla pracowników
 7. naliczanie, składanie deklaracji i regulowanie należnych składek do PFRON.

21) realizacja zadań związanych z obsługą pożyczek, kredytów, dotacji i umów
a w szczególności:

 1. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskiwania kredytów, pożyczek  i środków z emisji obligacji oraz  obsługa długu Gminy z tytułu kredytów,  pożyczek i wyemitowanych obligacji,
 2. obsługa wynagrodzeń z tytułu  umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
 3. wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów związanych z wynagrodzeniami z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
 4. przekazywanie środków gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu zasilenia w środki lub dotacji z budżetu na podstawie planu wydatków i składanych wniosków.

Wydział Finansowy przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „F”.