Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Rewitalizacja

Dlaczego rewitalizacja

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza - wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej - spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.Dla kogo jest rewitalizacja

Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem.

Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Kompleksowość Programu Rewitalizacja

Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Nowy Targ, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych.

Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji

Koncentracja - działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.

Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania.

Partycypacja - stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania,

wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych
3 października 2022

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata...

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: mieszkańcy Gminy Nowy Targ. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, wtym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. Konsultacje przeprowadzone są w okresie od 29.08.2016 do 28.09.2016 roku w formie: zbierania uwag i opini

28 listopada 2022

Program Rewitalizacji dla Gminy Nowy Targ na lata 2016 – 2023

Gmina Nowy Targ przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli nam sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcielibyśmy żeby prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilnego do zrealizowania. Ankieta:https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8fff2d15&&b=d66717f79&&c=2a4b8f7d

3 października 2022

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023

Uchwała Nr XX/195/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023