Obraz przedstawiający

W dniu 16 grudnia 2022 r. w budynku Urzędu Miasta w Nowym Targu odbyło się wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu Województwa Małopolskiego. Uroczyście promesy edukacyjne dla pięciu gmin z terenu powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego oraz wadowickiego wręczył marszałek województwa Witold Kozłowski ze Starostą Nowotarskim Krzysztofem Faberem. W wydarzeniu udział wzięli również Radni Województwa Małopolskiego: Danuta Kawa, Marek Wierzba oraz Robert Bylica. Gmina Nowy Targ otrzymała promesę na realizację grantu pn. „zakup narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów szkół z terenu powiatu nowotarskiego dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Targ”, którą odebrała podczas uroczystości Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ - Pani Jadwiga Batkiewicz.

Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Kwota przyznanego grantu Gminie Nowy Targ to 75 000,00 zł. Z pozyskanych środków zostaną zakupione laptopy do 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Trag:

  • Szkoła Podstawowa w Harklowej
  • Szkoła Podstawowa w Krauszowie im. Świętego Stanisława Kostki
  • Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

Projekt jest realizowany w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Zdjęcie Promesy.pdf