Gmina Nowy Targ znajduje się na terenie Południowomałopolskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązuje Uchwała nr XX/274/20 Sejmiku

Województwa Małopolskiego. Zawiera ona m.in. zakazy, do których

przestrzegania obywatele są zobowiązani.  Treść Uchwały dostępna jest

pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html


W przypadku wątpliwości można zasięgnąć opinii na temat planowanych

działań w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dane

teleadresowe: www.zpkwm.pl