Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) oraz Załącznika nr 17 do Uchwały Nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom i Uchwały Nr V/39/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.53.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Pyzówka – informuję,

że wybory uzupełniające Sołtysa w Sołectwie Pyzówka

odbędą się w niedzielę 21.05.2023 r.

W terminie do 05.05.2023 r. do godz. 1430 można zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysa Sołectwa Pyzówka.

Wszystkie potrzebne dokumenty i informacje znajdują się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,m,422477,wybo...

Głosowanie odbędzie się w tym samym lokalu wyborczym, w którym odbywają się inne wybory - tj. w budynku Szkoły Podstawowej w Pyzówce, ul. Wł. Orkana 4
- w godzinach od 800 do 1800.

Ogłoszenie wyników wyborów zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu najpóźniej w dniu 24.05.2023 r.