Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania w ramach ograniczenia niskiej emisji do wymiany starych pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ.

Właściciele budynków mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Targ mogą otrzymać do 75% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł brutto dla jednego budynku.

Dotacja obejmuje:

  • demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nie ekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe)
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła
  • zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej.

UWAGA

  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku,
  • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania,
  • dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Brak jest możliwości otrzymania dotacji jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości.
  • wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.
  • do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną kotłowni oraz kotła wraz tabliczką znamionową na kotle.

Termin zakończenia wymiany kotłów: 31 października 2024 r.

Na realizację projektu w 2024 r., w budżecie gminy Nowy Targ, zabezpieczono kwotę 800 tysięcy złotych.

Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Nowy Targ.

Nowy kocioł musi spełniać jednocześnie wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej:

https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx

Wniosek na wymianę źródła ciepła należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, w pokoju 111 oraz pod numerami telefonu: 18-26-32-218, 18-26-32-217.

Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Uchwałą Nr XXI/201/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 18 lutego 2021r. oraz Uchwałą Nr LIII/597/2024 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie: udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ.


Wójt Gminy

mgr Jan Smarduch


Plakat wymiana źródeł ciepła