Na sesji Rady Gminy Nowy Targ, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, będzie rozpatrywany raport o stanie gminy za 2023 rok. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Nowym Targu pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 20 czerwca 2024 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, w dniach i w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 15.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.30 w pokoju numer 001 (parter) – Dziennik Podawczy – Biuro Obsługi Mieszkańców. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest na Dzienniku Podawczym, ul. Bulwarowa 9,oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ.

Nowy Targ dnia: 29.05.2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Buła