Bezpłatne kompostowniki

Gmina Nowy Targ przystąpiła do „Programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki”

Wójt Gminy Nowy Trag informuje, że Gmina Nowy Trag zakupiła 105 szt. kompostowników dla mieszkańców naszej gminy.

Zakupu kompostowników dokonano w ramach programu wsparcia finansowego dla gmin z terenu województwa małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach tego programu Gmina Nowy Targ otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 000 zł.

W celu realizacji zadania, w drodze zapytania ofertowego, wyłoniono Wykonawcę - Firmę Graf Polska sp. z o.o., który dostarczył zamówione kompostowniki o pojemności 900 l. Kompostownik składa się z elementów do samodzielnego złożenia. Do kompostownika będzie dołączona etykieta informująca o źródle dofinansowania, którą należy przymocować do jednej ze ścianek.

Celem zadania jest promocja kompostowania bioodpadów na własne potrzeby, edukacja mieszkańców w zakresie zagospodarowania bioodpadów (odpadów zielonych, odpadów kuchennych) oraz zwiększenie ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych, a w rezultacie ograniczenie ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie województwa małopolskiego.

Kto może dostać kompostownik?
Mieszkaniec Gminy Nowy Targ, który:
• złożył w Urzędzie Gminy Nowy Targ deklarację gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej,
• deklaruje, że lokalizacja nieruchomości pozwala na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich
• ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu
• nie posiada względem Gminy Nowy Targ zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków i zaległości o charakterze cywilno-prawnym na dzień złożenia wniosku.


O przyznaniu kompostowników decydować będzie kolejność złożonych wniosków, rozpatrywanych na bieżąco, do momentu wyczerpania
puli zakupionych przez Gminę kompostowników.

• W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie korzystają z ulgi na kompostowanie;
• W drugiej kolejności będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i korzystają z ulgi na kompostowanie;


Właściciel jednej nieruchomości może otrzymać jeden kompostownik.

Co powinieneś zrobić, żeby dostać bezpłatny kompostownik?

Złóż wniosek o użyczenie kompostownika przez Gminę Nowy Targ.

Nabór wniosków trwa od 10 czerwca 2024 r do wyczerpania liczby zakupionych kompostowników i nie później niż do 21 czerwca 2024r.   Ważna jest kolejność zgłoszeń.

Jak możesz złożyć wniosek? Masz trzy możliwości:
• złóż go na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Nowy Targ,
• wyślij pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa9, 34-400 Nowy Targ,
• lub poprzez ePUAP.


Po przyjęciu wniosku ustalimy z Tobą (telefonicznie lub mailem) datę podpisania umowy i odbioru kompostownika. 

Umowa użyczenia kompostownika będzie obowiązywała 36 miesięcy. Potem kompostownik będzie Twoją własnością.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje?
• W Referacie ds. Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy Nowy Targ, w pokoju nr 102
• Dzwoniąc pod numer telefonu: 182632205.

• Pisząc mail na adres mailowy: odpady@ugnowytarg.pl
Załączniki do pobrania poniżej

Plakat bezpłatne kompostowniki