Pomoc de minimis - publiczne wsparcie firmy, nie naruszając przy tym zasad konkurencji. W ramach jednego podmiotu wartość pomocy de minimis może sięgnąć 200 tys. euro. Może one przybrać postać szkoleń, inwestycji, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Pomoc de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w którym zostało zapisane, że państwo może udzielić pomocy jednemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

Jeżeli w nieruchomości, która bierze udział w projekcie OZE prowadzona jest działalność gospodarcza, Uczestnik projektu zobowiązany jest dostarczyć wraz z umową załączone “Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis”.