SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE W 2023 R.

Przypominamy, że do 15 stycznia 2023 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do      31 stycznia 2023r. zgodnie z obowiązującą uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości.

Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok, w stosunku do roku poprzedniego uległy zmianie i obowiązuje Uchwała Nr XXXVI/412/2022 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 października   2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki na podatek rolny – zgodnie z komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020. 333) ogłasza się , że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt.


Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 185,125 zł

od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – 370,25 zł

Stawki na podatek leśny – zgodnie z  komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz.888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wynosiła 323,18 zł za 1m3.


Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 71,0996 zł za 1 ha fizyczny