OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

w sprawie: publicznego przeczytania petycji na najbliższej Radzie i podjęcie uchwały
                  o treści zaproponowanej przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”

W dniu  30 grudnia 2021 roku wpłynęły dwie petycje do Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ petycje, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 ustawy o petycjach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 870) dotyczące publicznego przeczytania niniejszej petycji na najbliższej Radzie oraz podjęcie uchwały o treści zaproponowanej  przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w wyżej wymienionych petycjach, zostały
one zakwalifikowane jako petycje wielokrotne w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Stosownie do art.11 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje w tej samej sprawy wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie się liczył od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zgodnie z treścią art. 11 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, sposób załatwienia petycji podmiot rozpatrujący petycję ogłasza sposób załatwienia petycji wielokrotnej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa w art.13 ust.1.

                                                                                               (-) Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Wiesław Parzygnat