Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Harmonogram - dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające

 z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1

Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności Urzędu + informacja odnośnie zakresu zadań koordynatora

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Publikacja informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ.

Listopad     2020

2

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

+zespół

  • Opracowanie Planu działania,
  • Przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Nowy Targ
  • Publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu

Listopad  2020

3

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

+zespół

Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. planowane dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1 w roku 2021, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku.)

Realizacja w całym okresie działania

4

Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy Nowy Targ pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Analiza stanu budynku Urzędu Gminy Nowym Targu, oszacowanie kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane tak, aby budynek urzędu spełniał minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów – art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Realizacja w całym okresie działania

Dokonanie analizy dostępności strony internetowej

Koordynator ds. dostępności + informatyk

Co najmniej raz w roku oraz za każdym razem gdy dokonywane sa istotne zmiany w strukturze strony internetowej

5

Dokonanie oceny obecnego dostosowania administrowanego obiektu Urzędu Gminy Nowy Targ do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Napisanie i przedstawienie deklaracji dostępności ze wskazaniem na określone wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy

     2023

6

Znalezienie alternatywnych możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z powodu określonych ograniczeń technicznych i prawnych.

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego

( np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – np. zapewnienie kontaktu telefonicznego, elektronicznego oraz wprowadzenie takiej organizacji podmiotu publicznego , która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Realizacja w całym okresie działania

7

Monitorowanie oraz współpraca z podmiotami publicznymi zajmującymi się  zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

  • Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
  • Prowadzenie spotkań w siedzibie z udziałem osób zaangażowanych w sprawę dostępności, tzw. specjalistów ds. informatyki, branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie pewnych poleceń w zakresie poprawy dostępności

Realizacja w całym okresie działania

8

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Pozyskiwanie danych na temat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz uwzględnienie uwag na temat stwierdzonych już przeszkód w dostępności oraz koniecznych zaleceń związanych ze zmianą lub usunięciem barier

       2021

9

Sporządzenie Raportu Zbiorczego

Koordynator ds. dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności architektonicznej

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Nowy Targ, następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP

     2021

Wyposażenie Urzędu w Pętle indukcyjna w celu ułatwienia obsługi osobom słabosłyszącym

Koordynator ds. dostępności

2023

Szkolenie pracowników urzędu z zakresu obsługi osób z niepełnosparwnościami

Koordynator ds. dostępności

Przynajmniej raz w roku poczynając od 2022 organizować szkolenie dla grupy pracowników aby do 2025 przeszkolić większość pracowników Urzędu, GOPS i innych jednostek gminnych w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania