Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Nowy Targ - tekst odczytywalny maszynowo.

Urząd Gminy Nowy Targ jest jednostką budżetową, przy pomocy, której Wójt Gminy Nowy Targ realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

Siedzibą Urzędu Gminy Nowy Targ jest miasto Nowy Targ.
Urzędem kieruje Wójt.

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy stanowią:

 1. Kierownictwo Urzędu:
  • Wójt Gminy,
  • Zastępca Wójta Gminy,
  • Sekretarz Gminy,
  • Skarbnik Gminy,
 2. Wydziały Urzędu, Referaty, Biura oraz Samodzielne Stanowiska.

Główna siedziba znajduje się przy ulicy Bulwarowej 9 w Nowym Targu. W budynku głównym znajdują się:

 • Wydział Organizacyjny i Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Podatków i Opłat,
 • Biuro Rady Gminy
 • Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,
 • Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji,
 • Zespół Ekonomiczno  - Administracyjny Szkół,
 • Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień.

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 7.00 do 15.30,
 • we wtorek, środę i czwartek od 7.00 do 15.00,
 • w piątek od 7.00 do 14.30.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie:

 • zameldowanie i wymeldowanie,
 • wydanie dowodu osobistego,
 • zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty z tego tytułu,
 • wydanie Karty Dużej Rodziny,
 • sport i współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • promocja Gminy Nowy Targ,
 • turystyka i obiekty świadczące usługi noclegowe,
 • działalność gospodarcza,
 • potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP,
 • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • uzyskanie zezwolenia na opróżniane zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • obsługa finansowa, księgowa, organizacyjna i administracyjna szkół Gminy Nowy Targ,
 • koordynacja opracowywania planów finansowych dotyczących placówek oświatowych oraz sporządzanie planów z zakresu,
 • przygotowanie opinii w sprawie projektów organizacyjnych placówek oświatowych,\
 •  przygotowywanie opinii w sprawie przyznawania nagród wójta dla nauczycieli,
 •  przygotowywanie opinii w sprawie dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy dotyczących zadań administracyjnych i gospodarczych w placówkach oświatowych,
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,

Inne zadania wykonywane przez Urząd:

 • obsługiwanie wyborów do Sejmu, Senatu, Rady Gminnej i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 • zajmowanie się gospodarką komunalną, w tym utrzymaniem i eksploatacja urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego,
 • koordynacja działalności służb w sytuacji klęsk lub awarii technicznych,
 • nadzorowanie utrzymywania czystości w gminie,
 • zajmowanie się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników,
 • koordynacja usług przewozowych na terenie gminy,
 • zajmowanie się sprawami bezdomnych zwierząt,
 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 • realizacja inwestycji,
 • wyposażanie gruntów gminnych w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu (budowa dróg gminnych kanalizacji sanitarnej itp.),
 • opracowywanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy i sporządzanie z niego wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
 • zajmowanie się ochroną zabytków na terenie gminy,
 • prowadzenie ewidencji ludności, rejestru wyborców, Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, spisu dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu,
 • przyznawanie nagród i stypendiów za osiągnięcia uczniów oraz osiągnięcia sportowe,
 • udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • nadzór nad prawidłowością wykonania budżetu gminy,
 • zatwierdzanie podziałów nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 • udostępnianie Aktów Własności Ziemi,
 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
 • nadawanie nazw ulic i numerów porządkowych nieruchomości,
 • gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w tym: ewidencja, inwentaryzacja, szacowanie i wycena nieruchomości gminnych, przejmowanie na rzecz gminy, zakup, sprzedaż , dzierżawy, najmy i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Nowy Targ,
 • wydawanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej.

Załatwianie spraw w Urzędzie:

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
  • Urząd Gminy Nowy Targ
   ul. Bulwarowa 9
   34-400 Nowy Targ
 2. Możesz napisać pismo i przynieść do Biura Obsługi Mieszkańców.
 3. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl.
  Formularz kontaktowy POBIERZ
 4. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl.
  • Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to /78cwtf8o9i/SkrytkaESP.
 5. Możesz skorzystać z tłumacza migowego.
 6. Możesz wysłać faks pod numer 18 26 621 52.
 7. Możesz zadzwonić na numer 18 26 32 200 / 18 26 32 201.
 8. Możesz przyjść do Urzędu osobiście.
 9. Siedziba Urzędu Gminy Nowy Targ została wyposażona w urządzenie o nazwie TOTUPOINT.
 10. Siedziba Urzędu Gminy Nowy Targ została wyposażona w Pętle Indukcyjną dla niedosłyszących. 

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością

Opis dostępności poszczególnych budynków znajduję się w deklaracji dostępności.