Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
WYDZIAŁ ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik wydziału: mgr inż. Józef Krawontka

tel: 18 2632 222

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 18 lutego 2020 r.  od dnia 4 marca br., każda środa jest dniem wewnętrznym. Szanownych Klientów prosimy o wizytę w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek.


Do zadań Wydziału  Rolnictwa i Gospodarki  Nieruchomościami należy:

1) z zakresu  rolnictwa: 

 1. 1)prowadzenie  spraw  związanych z  wycinką drzew  i krzewów,
 2. współdziałanie z podmiotami udzielającymi pomocy rolnikom w kwestii dopłat  i programów rolno środowiskowych (ośrodki doradztwa rolniczego, ARiMR),
 3. prowadzenie spraw dotyczących melioracji rolniczych, w szczególności nadzór nad   konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych oraz działalnością spółek    wodnomelioracyjnych,
 4. wydawanie opinii w sprawach uprawy niektórych roślin i ich odmian,
 5. określanie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej oraz wymagania w zakresie utrzymania zwierząt domowych (regulamin
 6. utrzymania czystości i porządku,
 7. sprawowanie nadzoru, w tym dokonywanie wizji terenowych, nad właściwym, nie   zagrażającym środowisku, utrzymaniem gospodarstw rolnych,
 8. nadzór  nad  wspólnotami leśnymi,                                                                                             
 9. opiniuje roczne plany łowieckie oraz współdziała z uprawnionymi podmiotami w sprawach zagospodarowania obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
 10. prowadzenie spraw dotyczących utylizacji padłych/zabitych zwierząt gospodarskich, w przypadku których nie da się ustalić właściciela,
 11. prowadzenie spraw – w tym sygnalizowanie właściwym organom – spraw związanych z utrzymywaniem zwierząt domowych oraz gospodarskich,
 12. prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami/instytucjami/organami, opracowanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących rolnictwa i leśnictwa,

2) z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 1. przygotowywanie wymaganych dokumentów programowych/planistycznych z zakresu    gospodarowania gminnymi nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi,
 2. prowadzenie rejestru gruntów i budynków mienia komunalnego,
 3. przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów sprzedaży, dzierżawy i najmu lokali, przetargów, zarządu i użytkowania wieczystego,
 4. sporządzanie i rejestracja umów dzierżaw, najmu, kupna i sprzedaży,
 5. przygotowywanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
 6. kompletowanie dokumentów i przekazywanie do ewidencji gruntów 
 7. tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne,
 8. przeprowadzanie działań zmierzających do regulacji stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego, w szczególności terenów szkolnych, dróg gminnych w tym przygotowywanie wniosków wieczysto-księgowych,
 9. prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości,
 10. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.

3) z zakresu geodezji:

 1. prowadzenie spraw o rozgraniczenia nieruchomości a w tym przygotowywanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych, analiza i kontrola   operatów geodezyjnych, orzekanie o umorzeniu i zatwierdzeniu granic przesyłanie  dokumentacji wraz opinia do organów wyższych instancji i Sądu,  
 2. wykonywanie zadań z zakresu podziału gruntów, w tym wydawanie decyzji  zatwierdzających podziały i przekazywanie kompletu dokumentów do zmian  w ewidencji gruntów.

4) z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości:

 1. prowadzenie rejestru nadanych numerów oraz zbioru dokumentów z odbiorów budynków,
 2. wydawanie zawiadomień o nadaniu numeracji budynków z przesłaniem do stosownych organów,
 3. przygotowywanie uchwał  i zmiany numeracji,
 4. wydawanie zaświadczeń o lokalizacji  budynków do celów prawnych.

5) z zakresu ochrony mienia gminnego:

 1. prowadzenie bieżącego nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego oraz przedstawianie w tym zakresie okresowych wniosków Wójtowi Gminy,
 2. nadzór na mieniem gminnym oddanym przez Radę Gminy poszczególnym sołectwom.
 3. zarządzanie nieruchomościami gminnymi, które nie zostały przekazane w drodze umów  innym podmiotom,
 4. przygotowanie umów cywilnoprawnych (użyczenie, dzierżawa, najem)  oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości gminnych,
 5. zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, w tym przygotowanie umów o najem
 6. lokali, weryfikacja opłat i sporządzanie aneksów.

6) z zakresu innych zadań:

 1. prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i pobieraniem opłaty planistycznej, o której    mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. nadzór nad dokumentacja uwłaszczeniową, wydawanie postanowień odnośnie błędów na Aktach Własności Ziemi, wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów KRUS,
 3. regulacja stanu prawnego dróg.

2. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „RGN”.