Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015 – 2022 jest podstawowym
i najważniejszym dokumentem lokalnego samorządu, określającym obszary, cele i kierunki
interwencji polityki rozwoju, prowadzonej na obszarze Gminy Nowy Targ.
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie lokalnym to na władzach samorządowych
spoczywa obowiązek tworzenia i realizacji strategii rozwoju, która obejmując wszystkie
ważne elementy życia lokalnej społeczności, koncentrować się będzie na kształtowaniu
szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej i kulturowej, nowoczesnym rozwoju
gospodarczym, a także zrównoważonym gospodarowaniu środowiskiem i przestrzenią
(Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nowelizowana
po raz ostatni we wrześniu 2014 roku).

W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową rolę, jako
generalny plan postępowania władz samorządu lokalnego w procesie zarządzania gminą, ale
również jako narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy z lokalną społecznością.

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015 – 2022 mówi o tym co, jako
lokalna społeczność, możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie najbliższych lat – wobec
naszej obecnej pozycji rozwojowej oraz dzięki naszym oczekiwaniom i aspiracjom na
przyszłość.

Strategia jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w naszej Gminie oraz
niwelowania barier pojawiających się w jej otoczeniu. W dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości,

Strategia ma ambicję wspierania członków społeczności lokalnej w
skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój,
stwarzanych zarówno przez nasze własne aktywności, jaki i rozwijające się otoczenie naszej
Gminy.

Ostateczny dokument jest wynikiem zaangażowania się szerokiego grona osób i
instytucji zainteresowanych rozwojem Gminy Nowy Targ, uczestniczących w pracach nad tym dokumentem. W efekcie prowadzonych konsultacji, spotkań i warsztatów udało się
wypracować spójny i przejrzysty plan strategiczny rozwoju Gminy Nowy Targ w perspektywie
najbliższych kilku lat, który wykracza poza kompetencje samorządu i powinien stać się
podstawą budowania swoistego konsensus wokół naszych wspólnych celów rozwojowych