Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1999- 2000, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
2. Dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
3. Aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki;
5. oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Termin stawiennictwa dla mieszkańców Gminy Nowy Targ został wyznaczony na:

16.03.2020 r. - 23.03.2020 r.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji:

ul. Bulwarowa 9 , Nowy Targ (budynek Urzędu Gminy Nowy Targ - I piętro)

Bardzo proszę wszystkie osoby które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie o wcześniejszą informację. Telefon: 18 26 32 204 lub osobiście, pok.101, Urząd Gminy Nowy Targ, ul Bulwarowa 9.