Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje:

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 14.02.2023r. godzina 9.00. do 27.02.2023. do godziny 13:00

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową,
bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00).

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.1) Wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców
Przedsięwzięcie: (1.1.8) Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 4 szt., w tym:

– w ramach  branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru,
– operacji wykorzystujących lokalne zasoby.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:  117 632,74 euro (470 530,96 zł)

Wysokość ryczałt – premii100 000,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych w formie  ryczałt-premia.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.
 3. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (9:00 – 13:00) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.