Na podstawie art. 17 pkt 2ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwały Nr XXVIII/304/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwach Ostrowsko i Łopuszna w gminie Nowy Targ.

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany Planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy do Wójta Gminy Nowy Targ, do siedziby Urzędu Gminy Nowy Targ,
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, do dnia 14 kwietnia 2024 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

mgr Jan Smarduch

Wójt Gminy Nowy TargKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję,
że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowy Targ jest Wójt Gminy, z siedzibą: ul. Bulwarowa9, 34 - 400 Nowy Targ, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://www.ugnowytarg.pl/strefa-mieszkanca/gmina-nowy-targ/rodo.