Nasza szkoła otrzymała Akredytację Erasmus o nr 2020-1-PL01-KA120- SCH-095342 w sektorze Edukacja Szkolna na lata 2021 – 2027. Umożliwia ona coroczne składanie wniosku finansowego o przydzielenie środków na mobilności zagraniczne. Przewidziane są mobilności zagraniczne uczniów klas VI-VIII oraz nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotowe.

Za cel przyjęliśmy:

Cel 1:

Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, a dokładnie wzbudzenie motywacji do nauki i podniesienie efektywności nauczania języka angielskiego u uczniów i nauczycieli.

Cel 2:

Budowanie postawy proeuropejskiej - poszerzenie wiedzy na temat kultury i tradycji poszczególnych krajów europejskich oraz budowanie postawy tolerancji i szacunku.

Na rok szkolny 2022/2023 przyznano nam środki o wysokości 22234 euro, za które zostaną zrealizowane:

  • Mobilność uczniów – grupa 10 uczniów z klas VI – VIII oraz 2 opiekunów (8 dni);
  • Mobilność nauczycieli:
    - kurs kulturowy/językowy - 3 nauczycieli (10 dni),
    - obserwacja pracy – 1 nauczyciel (7 dni).