Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Projekty UNIJNE

28 lipca 2023

Program Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Szkole Podstawowej w Gronkowie

Od 1 marca 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie bierze udział w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Tytuł projektu: Ekoprzyjaciele. Kwota dofinansowania: 180 155,00 zł Nr projektu: 2021-1-PMU-4134 Czas trwania projektu: 4 miesiące Data rozpoczęcia: 2023-03-01 Data zakończenia: 2023-06-30 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie przez 4 miesiące, od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca  2023 r, realizuje przedsięwzięcie „Ekoprzyjaciele” w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem przedsięwzięcia jest wyjazd 35 uczniów i 7 opiekunów do szkół partnerskich w

6 lipca 2023

Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i...

W 2022 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr Czemu realizujemy projekt? Wykonane w 2014 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pomiary jakości powietrza w Gminie Nowy Targ wskazały na poważny problem związany zzanieczyszczeniem powietrza pyłem zawieszonym PM10, dwutlenku siarki oraz benzo(a)pirenu;. Jego źródłem jest tzw. niska emisja z budynków mieszkalnych, która najbardziej widoczna i uciążliwa jest w okresach jesienno - zimowym oraz wiosennym, ponieważ zanieczyszczenia uwalniane z domów mieszkalnych na niedużej wysokości często poz

3 kwietnia 2023

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”. Źródło finansowania: projekt jest dofinansowany w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota projektu grantowego pn.; „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 15 691 327 zł, z czego Gmina Nowy Targ otrzyma dofinansowanie w kwocie 161 250,39 zł. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztó