malopolska tarcza humanitarna

Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

Źródło finansowania: projekt jest dofinansowany w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota projektu grantowego pn.; „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 15 691 327 zł, z czego Gmina Nowy Targ otrzyma dofinansowanie w kwocie 161 250,39 zł.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem o przyznanie grantu tj. 100% UE.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie.

Realizatorami zadania grantowego są:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA KANTEGO W LUDŹMIERZU
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA W ŁOPUSZNEJ
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERSKICH DZIECI WARSZAWY W PYZÓWCE
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W WAKSMUNDZIE
  • ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY NOWY TARG

Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

1. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce.
2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe).
3. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim.
4. Działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym:
• grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:
• grupowe zajęcia sportowe/taneczne/teatralne itp. zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży;
• realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski;
• organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących.
5. Działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.


Termin realizacji grantu to okres od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.


logotypy

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19