Logo Funduszy Europejskich

Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest  realizowany w Partnerstwie 10 Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2018-31.12.2020

Wartość projektu ogółem:                             52 678 506,37 zł
Wydatki kwalifikowane:                               48 092 932,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:             28 855 759,18 zł

Gmina Nowy Targ w swoim zakresie przewiduje montaż:

- 985 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 9,76 MW
- 147 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,47 MW
- 417 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 1,39 MW
- 25 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy zainstalowanej 0,48 MW

“Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.”

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pok. nr. 111 oraz pod numerem telefonu 18 26 32 217, 18 26 32 218.Obraz przedstawiający