W 2022 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr

Czemu realizujemy projekt?

Wykonane w 2014 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pomiary jakości powietrza w Gminie Nowy Targ wskazały na poważny problem związany zzanieczyszczeniem powietrza pyłem zawieszonym PM10, dwutlenku siarki oraz benzo(a)pirenu;. Jego źródłem jest tzw. niska emisja z budynków mieszkalnych, która najbardziej widoczna i uciążliwa jest w okresach jesienno - zimowym oraz wiosennym, ponieważ zanieczyszczenia uwalniane z domów mieszkalnych na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu. Na zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy ma przede wszystkim wpływ::

  • rozproszony system ogrzewania budynków przez mieszkańców,
  • przestarzałe instalacje składające się ze niskosprawnych kotłów na paliwo stałe – węgiel,
  • spalanie odpadów i brak wiedzy w zakresie technik spalania,
  • położenie gminy Nowy Targ.

Co chcemy osiągnąć realizując projekt?

Celem projektu jest wzrost rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Nowy Targ poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju tj. poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków indywidualnych.

Kiedy realizujemy projekt?

Projekt realizowany jest przez Gminę Nowy Targ od 14.01.2022 r. do 29.09.2023 r.

Ile kosztuje projekt zgodnie z zatwierdzonym budżetem?

-Całkowite koszty: 1 504 076,45 zł

-Koszty kwalifikowalne: 1 504 076,45 zł

-Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 481 491,84 zł (100 % kosztów kwalifikowalnych dla wymiany pieców i instalacji oraz 78,30% na pozostałe koszty).

Co robimy w ramach projektu?

W ramach projektu 100 szt. niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych wymienionych zostanie na nowe ekologiczne kotły biomasowe (60 szt.) oraz kondensacyjne kotły gazowe (40 szt.).

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dotacji celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła wykorzystujące paliwa biomasowe (drewno/pellet) lub paliwa gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku mogli składać wnioski o udzielenie dotacji. Na ich podstawie Gmina Nowy Targ zawierała umowy dotyczące wymiany źródeł ciepła. Następnie w budynkach mieszkalnych wykonywana była ocena energetyczna. Mieszkańcy samodzielnie wybierają wykonawcę, któremu zlecają realizację inwestycji. Warunkiem otrzymania dotacji jest m.in.:

-likwidacja starego kotła,

-zakup kotła spełniającego standardy ekoprojektu.

Każde wykonane nowe źródło ogrzewania w budynku podlega kontroli inspektora nadzoru. Maksymalne dofinansowanie, jakie może otrzymać mieszkaniec wynosi 8000 zł do nowego źródła ciepła (liczone do mocy kotła kW określonej w ocenie energetycznej budynku) i 6000 zł do instalacji wewnętrznej (liczone w stosunku do powierzchni).

Zwrot kosztów poniesionych przez mieszkańców na realizację inwestycji nastąpi po 30 dniach od przekazania środków przez UMWM.

Ponadto Gmina Nowy Targ prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu oraz zadania związane z jego zarządzaniem.

Jakie są planowane efekty projektu?

Głównym efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania budynków indywidualnych. W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Realizacja projektu niesie ze sobą także szereg pozytywnych skutków dla gminy, przede wszystkim w kontekście środowiskowym oraz społeczno – gospodarczym:

  • lepszy dostęp mieszkańców gminy do nowoczesnej i ekologicznej technologii w postaci kotłów biomasowych i kondensacyjnych kotłów gazowych,
  • zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, w których dokonano wymiany źródła ciepła,
  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Nowy Targ-zwiększenie komfortu i poprawa zdrowia mieszkańców Gminy Nowy Targ,
  • wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Projekt pt.„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Gminie Nowy Targ poprzez wymianę źródeł ciepła na biomasę i paliwa gazowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr