Od 1 marca 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie bierze udział w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Tytuł projektu: Ekoprzyjaciele.

Kwota dofinansowania: 180 155,00 zł

Nr projektu: 2021-1-PMU-4134

Czas trwania projektu: 4 miesiące

Data rozpoczęcia: 2023-03-01

Data zakończenia: 2023-06-30

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie przez 4 miesiące, od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca  2023 r, realizuje przedsięwzięcie „Ekoprzyjaciele” w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założeniem przedsięwzięcia jest wyjazd 35 uczniów i 7 opiekunów do szkół partnerskich w Portugalii i Chorwacji w dwóch grupach. Uczestnikami projektu są uczniowie klas VI – VIII. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów: językowych, matematycznych, przyrodniczych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich oraz w zakresie uczenia się. Tematyka przedsięwzięcia dotyczy ekologii, kształtowania poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, zdrowego i aktywnego stylu życia, lepszego poznania i zaprezentowania walorów własnego regionu, poznania dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego krajów partnerskich, a także wybranych gatunków roślin i zwierząt żyjących w danym ekosystemie. W ramach przedsięwzięcia „Ekoprzyjaciele” będą podejmowane następujące działania:

- przygotowanie językowe w wymiarze 20 godzin zajęć języka angielskiego,

- przygotowanie kulturowe w wymiarze 10 godzin,

- przygotowanie pedagogiczno – organizacyjne w wymiarze 8 godzin,

- opracowanie programu artystycznego „Nasza mała Ojczyzna” z elementami tańca góralskiego i śpiewu,

- opracowanie prezentacji multimedialnej na temat szkoły oraz kultury i tradycji Polski i Podhala,

- wyjazd uczniów i opiekunów do szkoły partnerskiej w Portugalii oraz wspólna realizacja programu mobilności,

- wyjazd uczniów i opiekunów do szkoły partnerskiej w Chorwacji oraz wspólna realizacja programu mobilności,

- zrealizowanie ekologicznego projektu eTwinning ze szkołami partnerskimi.

Podczas mobilności uczniowie wspólnie z rówieśnikami ze szkół partnerskich wykonają: prace przestrzenne z surowców wtórnych, plakaty tematyczne, lapbooki „Zdrowe nawyki żywieniowe”, atlasy roślin i zwierząt, fotoalbumy, kolaże zdjęć, nagrają reportaż, przedstawią pokaz mody ekologicznej, przeprowadzą wywiady z ekodoradcami, zasadzą w ogrodach szkolnych zioła lub kwiaty, zorganizują happening ekologiczny w środowisku lokalnym, wezmą udział w warsztatach kulinarnych z wykorzystaniem zdrowej i ekologicznej żywności, w warsztatach tworzenia naturalnych kosmetyków oraz wycieczkach edukacyjnych, podczas których poznają środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe państw partnerskich.

Poprzez udział w przedsięwzięciu „Ekoprzyjaciele” uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia kompetencji w zakresie języka angielskiego i poznania środowiska przyrodniczego krajów partnerskich oraz dostrzeżenia potrzeby zmiany naszego życia, aby w przyszłości mogli żyć w czystym środowisku. Poznają różne podejścia i sposoby ochrony środowiska. Porównają sposoby spędzania wolnego czasu w zgodzie z naturą przez swoich rówieśników z krajów partnerskich oraz przedstawią własne. Wspólnie spędzony czas i wykonanie zadań zjednoczy ich do walki o naszą planetę i uwrażliwi na obecną sytuację w świecie. Realizacja projektu pobudzi u uczniów kreatywność i innowacyjność w poszukiwaniu rozwiązań dotyczących ekologii, umożliwi im poszerzenie horyzontów i otwarcie się na świat. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą mieli większą motywację do realizacji projektów międzynarodowych. Poprzez nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych krajów Europy wzrośnie prestiż szkoły w środowisku lokalnym, szkoła osiągnie wymiar europejski.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem działań projektowych i fotorelacjami na stronie Szkoły Podstawowej w Gronkowie: http://www.spgronkow.pl/p,200,projekt-ekoprzyjaciele\