Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Targ na lata 2016-2023.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

  • mieszkańcy Gminy Nowy Targ.
  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, wtym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone są w okresie od 29.08.2016 do 28.09.2016 roku w formie:

  • zbierania uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres GaseckiJanusz@ugnowytarg.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 29 sierpnia 2016 do 28 września 2016 roku;
  • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Janusz Gąsecki, Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 111 w godzinach pracy urzędu;
  • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 5 września 2016 roku w godzinach 10.00 do 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ (sala obrad). Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się na miejscu z projektem dokumentu.