„Rozbudowa drogi gminnej nr 363587K w km od 00+000 do km 00+968,12 (w tym budowa mostu w km 00+292,00), (z w. w km od 00+000 do km 00+061 oraz w km od 00+154 do km 00+282) w miejscowości Waksmund, Gmina Nowy Targ”.

Wykonawca: TATRY – INWEST Sp. z o.o. Sp. k. Kraków, ul. Bociana 22A

Całkowita wartość inwestycji: 3 042 853,05 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 444 308,00 zł

Podpisanie umowy: 23.06.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: maj 2022 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 363587K w miejscowości Waksmund. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje rozbudowę drogi gminnej klasy technicznej „D” na odcinku o długości ok. 968 m, budowę mostu w km 00+292,00 w miejscowości Waksmund, Gmina Nowy Targ.

Roboty budowlane obejmują w szczególności wykonanie:

 1. jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości jezdni min. 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szer. 0,75 m.,
 2. budowie odwodnienia w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami Ø500 pod zjazdami do posesji,
 3. budowie przepustów żelbetowych o przekroju kołowym i kwadratowym zlokalizowanych pod koroną drogi,
 4. budowie drogowego ścieku korytkowego,
 5. budowie muru oporowego,
 6. budowie placu do zawracania na końcu przedmiotowej drogi,
 7. budowie obiektu mostowego, w miejscu istniejącego przejazdu w formie brodu, na cieku Kowaniec Mały – most jednoprzęsłowy o rozpiętości w świetle 7,30 m,
 8. budowie mijanek,
 9. budowie parkingu dla samochodów osobowych,
 10. budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych,
 11. budowie umocnień koryta cieku Kowaniec Mały,
 12. budowie wylotu W1 – odprowadzającego wody opadowe z terenu parkingu do cieku Kowaniec Mały.