Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Projekty KRAJOWE

30 kwietnia 2024

Realizacja zadania w ramach projektu: Dostępna przestrzeń publiczna

Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna” Urząd Gminy Nowy Targ informuje, że w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowane jest zadanie „Utworzenie dostępnych placów zabaw w miejscowości Ludźmierz i Lasek, gmina Nowy Targ” Informacja o projekcie: Umowa nr PPC/000009/06/D z dnia 15 grudnia 2023r. została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 Program „Dostępna Przestrzeń Publiczna” Projekt pod nazwą: „Utworzenie dostępnych placów zabaw w miejscowości Ludźmierz i Lasek, gmina Nowy Targ” Beneficjent: Gmina Nowy Targ Projekt współfinansowany ze środków PFRON Termin realizacji projektu: 1 lutego 2024 r. – 30 listopad 2024 r. Kwota dofinansowania z PFRON: 533 361,06 zł Wkład własny: 133 400,00 zł Całkowita wartość projektu: 666 761,06 zł Cel projektu: Celem projektu jest budowa integracyjnych i ogólnodostępnych dwóch placów zabaw w miejscowości Ludźmierz i Lasek, gmina N

16 kwietnia 2024

Remont drogi gminnej 363016K w miejscowości Knurów w km 0+000 do 1+556 na terenie Gminy...

Gmina Nowy Targ w dniu 28 lutego 2024 r. podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej 363016 w miejscowości Knurów w km 0+000 do 1+556 na terenie Gminy Nowy Targ”. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont drogi gminnej w miejscowości Knurów o długości 1 556 mb. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, remont istniejących poboczy, frezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont zjazdów i peronów przystankowych, remont cząstkowy podbudowy, remont odwodnienia, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie uliczne, prace towarzyszące i wykończeniowe. Termin wykonania zadania zaplanowany jest na: 24.08.2024 r. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji: 1 161 228,98 zł Wartość dofinansowania: 696 737,00 zł Wkład Gminy Nowy Targ: 464 491,98 zł Celem projektu remont drogi gminn

17 stycznia 2024

Rozbudowa drogi gminnej nr K363455 ul. Gorczańska w km od 0+291 do km 0+689 w...

  Gmina Nowy Targ w dniu 26 października 2023r. podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr K363455 ul. Gorczańska w km od 0+291 do km 0+689 w miejscowości Ostrowsko, Gmina Nowy Targ”. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana rozbudowa drogi ul. Gorczańska w Ostrowsku o długości 398 mb. Zakres robót obejmuje m.in: roboty rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, budowa jezdni, budowa mijanek brukowych i poboczy brukowych, pobocza gruntowe, elementy ulic,umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Termin wykonania zadania zaplanowany jest na: 11.09.2024 r. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji: 2 766 722,94 zł Wartość dofinansowania: 1 660 033,00 zł Wkład Gminy Nowy Targ: 1 106 689,94 zł Inwestycja umożliwi s

17 stycznia 2024

Remont drogi gminnej ul. Zielona (363187K) na odcinku 0+050 do 0+400 w Ludźmierzu, gmina Nowy...

  Gmina Nowy Targ w dniu 26 października 2023r. podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi gminnej ul. Zielona (363187K) na odcinku 0+050 do 0+400 w Ludźmierzu, gmina Nowy Targ”. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont chodnika na ul. Zielona w Ludźmierzu o długości 350 mb. (od ul. Tetmajera do parkingu przy cmentarzu). Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, wymiana podbudowy pod chodnikiem, remont chodnika i zjazdów, remont odwodnienia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe. Termin wykonania zadania zaplanowany jest na: 14.06.2024 r. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji: 545 320,50 zł Wartość dofinansowania: 364 490,00 zł Wkład Gminy Nowy Targ: 180 830,50 zł Celem projektu remont drogi gminnej nr 363187K na odcinku 0+050 do 0+400 w Ludźmierzu, gmina Nowy Targ jest poprawa parame

30 listopada 2023

Remont drogi gminnej nr 363077K w miejscowości Krempachy w km 0+000 do 0+787 na terenie...

Gmina Nowy Targ podpisała umowę do finansującą zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 363077K w miejscowości Krempachy w km 0+000 do 0+787 na terenie Gminy Nowy Targ” które będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany remont drogi na odcinkach: skrzyżowania z ulicą Kamieniec do oczyszczalni ścieków na odcinku o długości 787 m w miejscowości Krempachy. Termin wykonania zadania zaplanowany jest na 20.11.2023 r. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji: 846 629,32 zł Wartość dofinansowania: 396 000,00 zł Wkład Gminy Nowy Targ: 450 629,32 zł Celem projektu remont drogi gminnej nr 363077K w miejscowości Krempachy w km 0+000 do 0+787 na terenie Gminy Nowy Targ jest poprawa parametrów technicznych drogi gminnej takich jak: nośność, odwodnienie, bezpieczeństwo ruchu oraz estetyka, która znacząco podniesie jakość korzystania z drogi gminnej prz

30 października 2023

Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i montaż tablicy w miejscowości Krauszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Krauszowie w dniu 6 lipca 2023r. podpisała umowę na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i montaż tablicy w miejscowości Krauszów” które będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Termin wykonania zadania zaplanowany jest na 31.12.2023 r. Całkowita wartość inwestycji: 118 145,19 zł Wartość dofinansowania: 49 994,00 zł Celem operacji jest powstanie i modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej przy OSP i montaż tablicy informacyjno-turystycznej w miejscowości Krauszów. Cel operacji zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

19 września 2023

Remont Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” W Miejscowościach Ludźmierz, Waksmund I Łopuszna.

REMONT KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W MIEJSCOWOŚCIACH LUDŹMIERZ, WAKSMUND I ŁOPUSZNA.   Gmina Nowy Targ otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2022 w wysokości 689 800,00 zł na zadanie „Remont kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 w miejscowościach Ludźmierz, Waksmund i Łopuszna”. Termin zakończenia realizacji zadania: 15.09.2023r. Zadanie inwestycyjne obejmuje zakresem rzeczowym: - Remont boiska do piłki nożnej, - Remont boiska wielofunkcyjnego, - Remont budynku szatni.

8 września 2023

Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Nowy Targ.

Informujemy, że Gmina Nowy Targ realizuje w 2023r. zadanie „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Nowy Targ” finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt całkowity zadania wynosi 42 000 zł Dofinansowanie na poziomie 70,00 % w wysokości 29 400 zł Termin zakończenia zadania: 30 września 2023 r. Program obejmuje wykonanie zabiegów chemicznych na powierzchni 8,54 w miejscowościach Ostrowsko, Łopuszna i Knurów. Zadanie jest kontynuacją projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden )” Jednocześnie przypominamy, że wydzielane przez Barszcz Sosnowskiego soki, w kontakcie ze skórą powodują jej nadwrażliwość na działanie promieni słonecznych, co może prowadzić do trudno gojących się poparzeń. Stąd zaleca się zachowanie ostrożności, unikania bezpośredniego kontaktu z roślinami.

16 maja 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 r.

Gmina Nowy Targ otrzymała  dotację  na zakup książek do bibliotek w Szkołach Podstawowych w Gronkowie, Klikuszowej, Knurowie, Pyzówce oraz w Waksmundzie na łączną kwotę 27 000,00 zł w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020. Jest realizowany jako program wspierania w latach 2021-2025  organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Program ma na celu wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). Celem programu jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na re