W bieżącym roku szkolny w klasie 2 będzie realizowany międzynarodowy projekt pod honorowym patronatem MEN: "Z kulturą mi do twarzy". Projekt oparty jest o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej

państwa na rok szkolny 2022/2023.

pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno;
pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;
pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy;
pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.

Celem projektu jest:
- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Będzie realizowany w terminie od 3 października 2022 do 23 czerwca 2023.
W tym roku szkolnym tematy do realizacji związane są z:
- kulturą rozumianą jako sztuka (muzyka, malarstwo, teatr, architektura, kino, literatura);
- kulturą lokalną i narodową;
- kulturą społeczną (szacunek, empatia, pomoc starszym i niepełnosprawnym, tolerancja);
- kulturą słowa, szczególnie w Internecie;
- ekokulturą;
- kulturą innych narodów.
Są one pogrupowane w 4 moduły :
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ
MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA
Koordynatorem projektu będzie mgr Anna Wiktorowicz.