Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
13 grudnia 2022

Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - spr Czemu realizowaliśmy projekt? Realizacja planowanego projektu nieść będzie ze sobą szereg pozytywnych skutków dla gminy, przede wszystkim w kontekście społeczno-gospodarczym. Przewidywane efekty realizacji inwestycji zaspokajać będą wzrastające potrzeby mieszkańców oraz turystów odnośnie rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Powstanie nowoczesnego, zmodernizowanego obiektu na obszarze atrakcyjnym pod względem przyrodniczym krajobrazowym i kulturowym w znacznym stopniu zniweluje problemy gminy związane z niepełnym wykorzystywaniem potencjału, ja