Obraz przedstawiający

W dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - spr

Czemu realizowaliśmy projekt?

Realizacja planowanego projektu nieść będzie ze sobą szereg pozytywnych skutków dla gminy, przede wszystkim w kontekście społeczno-gospodarczym. Przewidywane efekty realizacji inwestycji zaspokajać będą wzrastające potrzeby mieszkańców oraz turystów odnośnie rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Powstanie nowoczesnego, zmodernizowanego obiektu na obszarze atrakcyjnym pod względem przyrodniczym krajobrazowym i kulturowym w znacznym stopniu zniweluje problemy gminy związane z niepełnym wykorzystywaniem potencjału, jakim jest bezpośrednia bliskość pasma Gorców. Centrum Narciarstwa Biegowego wraz z infrastrukturą komplementarną stanowić będzie nowoczesny produkt turystyczny, który po pierwsze znacznie zwiększy atrakcyjność, konkurencyjność oraz rozpoznawalność gminy na turystycznej mapie regionu.

Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnej turystycznej trasy narciarstwa biegowego (w formie pętli) do odbywania wycieczek, oznakowanej jednolitymi znakami i wyposażonej w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych. Oświetlenie trasy uczyni ją dostępną o każdej porze roku z wyjątkiem sytuacji szczególnych.

Budowa Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce – Klikuszowa I etap obejmuje budowę: tras biegowych, tras nartorolkowych (docelowo, po utwardzeniu trasy nawierzchnią bitumiczną), murów oporowych, mostu nad drogą gminną (estakada), naśnieżania, instalacji technicznych, kanalizacji deszczowej. Przewidywany do wykonania w ramach projektu most nad drogą gminną jest częścią tras przewidzianych w projekcie, jest on dedykowany osobom korzystającym ze szlaku.

Projektuje się trasę nartorolkową o dł. 947,87 m. Dł. trasy nartorolkowej: 1178,78 m. Trasa nartorolkowa pokrywa się z trasą biegową w ok. 50%. Projektuje się trasę biegową o dł. 906,77 m i szer. 6,00 m (na stadionie). W przypadku projektu stadionem nazwano centralną część obiektu, ze skumulowanymi, zróżnicowanymi trasami. Trasę zaprojektowano w powiązaniu z trasą nartorolkową (częściowo szerokość trasy biegowej wchodzi w skład szerokości trasy nartorolkowej).

Trasa łączy się ze szlakiem PTTK w Gorczańskim Parku Narodowym Klikuszowa - Bukowina Obidowska – Grube. Poprawi to również dostępność do innych szlaków turystycznych, znajdujących się na terenie GPN. Budowa kompleksu wpłynie na poprawę dostępności do obszarów cennych przyrodniczo i atrakcji turystycznych gminy. Korzystający z trasy będą mieli możliwość korzystania z parkingu przy gimnazjum w Klikuszowej (40 miejsc parkingowych). Użytkownicy trasy będą mieli dostęp komunikacyjny do obiektu z pośrednictwem linii nr 3 i 8 MZK oraz prywatnych busów. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy znajduje się przystanek autobusowy.

Co chcieliśmy osiągnąć realizując projekt?

Gmina Nowy Targ jest jedną z największych gmin w rejonie Podhala, charakteryzuje się znacznym potencjałem turystycznym. Pomimo walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych potencjał turystyczny gminy nie jest w pełni wykorzystywany, co hamuje rozwój społeczno-gospodarczy na jej obszarze. Głównym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy jest brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. Budowa Centrum Narciarstwa Gorce-Klikuszowa ma w znaczącym stopniu rozwiązywać ten problem. W związku z realizacją przedmiotowego projektu przewidziano następujące pozytywne skutki społeczne i ekonomiczne:

1. Pełniejsze udostępnienie potencjału dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy. W wyniku realizacji projektu potencjał dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy zostanie udostępniony większej liczbie odbiorców. Inwestycja w dużym stopniu poszerzy ofertę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz odwiedzających ją turystów.

     Udostępnienie mieszkańcom gminy oraz odwiedzającym ją turystom nowego szlaku turystycznego z przeznaczeniem do uprawiania narciarstwa biegowego wraz z infrastrukturą uzupełniającą da mieszkańcom gminy, jak również odwiedzającym ją turystom możliwość czynnego uprawiania różnorodnej aktywności fizycznej – trasa narciarska będzie użytkowana również latem jako trasa nartorolkowa oraz biegowa. Czynne uprawianie sportu powoduje rozwój układów mięśniowych, usprawnia krążenie a także pomaga w rozładowaniu stresów. Ma to niewymierzalny, jednak niezwykle istotny wpływ na stan zdrowia populacji.

3. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w sąsiedztwie miejsc o unikatowych walorach kulturowych i przyrodniczych, umożliwiająca różnorodne formy spędzania czasu wolnego i wypoczynku.

4. Wzrost poziomu zamożności gminy.

5. Możliwość korzystania ze ścieżki rowerowo-pieszej przez różnorodne grupy odbiorców.

6. Stworzenie alternatywy spędzania czasu wolnego dla młodzieży

Kiedy realizowaliśmy projekt?

Projekt realizowany był przez Gminę Nowy Targ od 29.12.2017 r. do 18.12.2020 r.

Ile kosztował projekt zgodnie z zatwierdzonym budżetem?

-Całkowite koszty: 11 223 334,77 zł
-Koszty kwalifikowalne: 5 124 141,60 zł
-Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 605 393,56 zł.

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

Obiekt będzie miał charakter turystycznej trasy narciarstwa biegowego, umożliwiającej uprawianie sportu i aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru gminy. Nowopowstały szlak turystyczny służyć będzie uprawianiu narciarstwa biegowego w czasie zimy, natomiast w pozostałych okresach roku udostępniony będzie jako ścieżka biegowa i trasa

rowerowa. W wyniku realizacji II etapu projektu część trasy zostanie utwardzona dywanikiem asfaltowym, co umożliwi korzystanie z niej przez osoby biegające na nartorolkach.

Projekt budowy Centrum zakłada stworzenie tras do narciarstwa biegowego z odpowiednią infrastrukturą towarzysząca.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące działania:

- Roboty budowlane - branża drogowa; budowa narciarskiej trasy biegowej o długości 1,85 km (pętle do biegów dystansowych) o szerokości ok. 9 m na podbiegach oraz 6 m na zjazdach wraz ze stadionem i odpowiednim zapleczem; planowo trasy biegowe mają zajmować powierzchnię około 13.000 m²;

- Roboty budowlane - obiekt mostowy; most nad drogą gminną w celu uniknięcia kolizji tras biegowych z drogą gminną;

- Roboty budowlane - mury oporowe; zabezpieczenie przed osuwaniem fragmentu trasy;

- Roboty budowlane - instalacja naśnieżania; ujęcie wody na potoku Lepietnica poprzez system pompowni;

- Zakup środków trwałych - armatki śnieżne; zakup 2 armatek śnieżnych;

- Roboty budowlane - kanalizacja deszczowa; odwodnienie zniwelowanej części trasy;

- Roboty budowlane - instalacje techniczne; modernizacja stacji transformatorowej.


Wizualizacja projektu

Wizualizacja projektu


Projekt pt.

„Budowa centrum narciarstwa biegowego Gorce-Klikuszowa – etap I”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - spr