logo programów europejskich

W dniu 23 stycznia 2018r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu:  „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek III: Modrzewiowy Szlak – trasa rowerowa w Dębnie (od miejscowości Harklowa do mostu w Dębnie)”

PLANOWANY PRZEBIEG TRASY ROWEROWEJ

Cel projektu:

  1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Nowy Targ poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego – Jeziora Czorsztyńskiego na trasę rowerową,
  2. Zwiększenie liczby turystycznych wyjazdów rowerowych na obszarze gminy,
  3. Rozwój nowych ofert i produktów turystyki rowerowej na obszarze objętym projektem,
  4. Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Gminy oraz zwiększenie dostępności do wielu atrakcji turystycznych,
  5. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców obszaru,

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 4981,50 m w miejscowości Harklowa i Dębno,
  • Budowę 1 Miejsca Obsługi Rowerzystów z wiatą w miejscowości Dębno,
  • Projektowany rów odprowadzający wody opadowe,
  • Wykonanie 3 przepustów,
  • Miejscowe wzmocnienie korpusu narzutem kamiennym,
  • Miejscowe wzmocnienie skarp płytami ażurowymi, wypełnionymi humusem i obsianymi mieszanką traw,
  • Wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi

Okres realizacji projektu:  01.09.2017 - 31.08.2019

Wartość projektu ogółem:                               3 864 759,34 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:               2 898 569,44 zł

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.