Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
13 grudnia 2022

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała

W 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna Czemu realizowaliśmy projekt? Sołectwa Krempachy i Nowa Biała zamieszkuje łącznie prawie 3 tysiące osób. Miejscowości te wyposażone były w sieć wodociągową, jednak brakowało im sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Żadne z gospodarstw nie było podłączone do sieci kanalizacyjnej. Ścieki komunalne gromadzone były w zbiornikach bezodpływowych, często nieszczelnych, co powodowało ich niekontrolowany odpływ do gleby oraz infiltrację do wód gruntowych i podziemnych. Brak kompleksowych rozwiązań w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków prow