Obraz przedstawiający

W 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna

Czemu realizowaliśmy projekt?

Sołectwa Krempachy i Nowa Biała zamieszkuje łącznie prawie 3 tysiące osób. Miejscowości te wyposażone były w sieć wodociągową, jednak brakowało im sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Żadne z gospodarstw nie było podłączone do sieci kanalizacyjnej. Ścieki komunalne gromadzone były w zbiornikach bezodpływowych, często nieszczelnych, co powodowało ich niekontrolowany odpływ do gleby oraz infiltrację do wód gruntowych i podziemnych. Brak kompleksowych rozwiązań w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków prowadził do degradacji środowiska naturalnego na terenie gminy, wpływał negatywnie na jakość życia mieszkańców oraz odwiedzających region turystów.

Ponadto brak możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej na terenie tych miejscowości był jednym z czynników hamujących  ich rozwój w kontekście przedsiębiorczości mieszkańców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, także w sektorze turystyki.

Co chcieliśmy osiągnąć realizując projekt?

Celem wprowadzenia efektywnego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Nowy Targ w miejscowościach Nowa Biała i Krempachy  było ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Nowy Targ, co prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego na jej obszarze oraz jakości życia mieszkańców oraz turystów odwiedzających region.

Kiedy realizowaliśmy projekt?

Projekt realizowany był przez Gminę Nowy Targ od 01.06.2018 r. do 29.12.2020 r.

Ile kosztował projekt zgodnie z zatwierdzonym budżetem?

-Całkowite koszty: 17 871 236,83 zł
-Koszty kwalifikowalne: 9 039 899,12 zł
-Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 352 337,11 zł (70,27 % kosztów kwalifikowalnych).

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

W ramach projektu wybudowanych zostało 15.398,18 m sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Krempachy i Nowa Biała w tym wykonano m.in.  kanały sanitarne grawitacyjne, przyłącza grawitacyjne, studzienki, odcinki boczne, rurociągi tłoczne, pompownię ścieków.

Projekt obejmował podłączenie do sieci kanalizacyjnej ok. 300 gospodarstw domowych w miejscowości Krempachy i Nowa Biała oraz budynki użyteczności publicznej.

Przewiduje się, że w pierwszym pełnym roku działalności sieci sanitarnej liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków oraz przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków  wyniesie 1160 osób.  

Ponadto Gmina Nowy Targ prowadziła działania informacyjno-promocyjne projektu.

Jakie są efekty projektu?

Przewidywane efekty wykonania inwestycji zniwelują problemy gminy związane brakiem odpowiedniej regulacji w zakresie gospodarki wodnościekowej oraz będą zaspokajać będą wzrastające potrzeby mieszkańców odnośnie rozwoju infrastruktury komunalnej na terenie gminy. Realizacja projektu niesie będzie ze sobą szereg pozytywnych skutków dla gminy, przede wszystkim w kontekście środowiskowym oraz społeczno – gospodarczym:

1. Podniesienie jakości wody w rzece Białka oraz w innych wodach powierzchniowych.
2. Podniesienie jakości wód podziemnych oraz gleb.
3. Korzyści zdrowotne.
4. Rozwój bazy turystycznej gminy.
5. Pobudzenie lokalnego rynku pracy.

Zdj. archiwum Gminy Nowy Targ

Projekt pt.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krempachy i Nowa Biała” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna