Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
28 listopada 2022

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ

W dniu 9 marca 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr Czemu realizowaliśmy projekt? Realizacja przedmiotowego projektu wynika bezpośrednio z założeń dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ do 2032 roku. Harmonogram realizacji Programu określa prawidłowy przebieg usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, zakładając realizację zdań takich, jak między innymi: - demontaż i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ, - edukacja mieszkańców, - pozyskanie środków zewnętrznych na realizację Programu. W związku z rea