W dniu 9 marca 2018 r. Gmina Nowy Targ zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr

Czemu realizowaliśmy projekt?

Realizacja przedmiotowego projektu wynika bezpośrednio z założeń dokumentu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ do 2032 roku. Harmonogram realizacji Programu określa prawidłowy przebieg usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, zakładając realizację zdań takich, jak między innymi:

- demontaż i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ,

- edukacja mieszkańców,

- pozyskanie środków zewnętrznych na realizację Programu.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia zdiagnozowane główne problemy związane z obecnością wyrobów azbestowych na terenie Gminy Nowy Targ. Należą do nich:

- niekorzystny wpływ na zdrowie - chorobotwórcze oddziaływanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Do organizmu przedostają się one wraz z wdychanym powietrzem i w postaci złogów zatrzymują się w płucach. Częsta ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, takich jak: pylica azbestowa, zmiany płucne, rak płuc, rak oskrzeli czy międzybłonniak opłucnej i otrzewnej (nowotwory o wysokiej złośliwości).

Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Istotna jest także kwestia wypadków podczas prac gospodarczych. Mieszkańcy niejednokrotnie sami próbują zdemontować eternit z dachu swojego gospodarstwa domowego lub obiektu gospodarczego, co – oprócz ryzyka związanego z zatruciem włóknami azbestu – wiąże się także z ryzykiem upadku z wysokości;

- degradacja środowiska naturalnego - ze względu na swoją niezniszczalność oraz specyficzne właściwości azbest wprowadzony do środowiska otaczającego człowieka utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony. Podstawowymi źródłami przedostawania się azbestu do środowiska w wyniku działalności człowieka są transport oraz usuwanie oraz przeróbka odpadów. Po osiągnięciu wieku technologicznego (około 30 lat) z wyrobów azbestowo-cementowych rozpoczyna się samoistne pylenie włókien azbestu. Powoduje to większe stężenie włókien w otoczeniu obiektów z wbudowanym azbestem. Kolejnym powodem zwiększenia emisji włókien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecność glonów i mchów na powierzchni płyty eternitowej. Czynniki te mają negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego w okolicy obiektów, w budowie których zastosowano płyty azbestowe, powodując zanieczyszczenie powietrza, a także złóż surowców mineralnych (złóż kruszyw budowlanych) oraz wód przepływających przez obszary, na których występuje azbest.

Co chcieliśmy osiągnąć realizując projekt?

Celem projektu jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Nowy Targ oraz minimalizowanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 150 obiektów objętych zostanie likwidacją wyrobów zawierających azbest. Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest wyniesie 450 Mg.

Kiedy realizowaliśmy projekt?

Projekt realizowany był przez Gminę Nowy Targ od 09.03.2018 r. do 31.12.2020 r.

Ile kosztował projekt zgodnie z zatwierdzonym budżetem?

-Całkowite koszty: 265 018,67 zł

-Koszty kwalifikowalne: 248 977,80 zł

-Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 211 631,13 zł (85,00 % kosztów kwalifikowalnych).

Co zrobiliśmy w ramach projektu?

W ramach działania zaplanowano demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz zabezpieczenie 450 Mg materiałów budowlanych z zawartością azbestu; płyt azbestowo-cementowych (eternit falisty) oraz płyt płaskich (karo). Zaplanowano łącznie usunięcie ww. wyrobów ze 150 budynków.

Ponadto Gmina Nowy Targ prowadziła działania informacyjno-promocyjne projektu.

Zdj. archiwum Gminy Nowy Targ

Projekt pt.

„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Targ”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr