Ponadnarodowa mobilność uczniów w Szkole Podstawowej w Gronkowie

Od 2 września 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie bierze udział w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Tytuł projektu: „Poszukiwacze skarbów - szukając podobieństw” – “Treasure hunters - in search of similarities”. 

Kwota dofinansowania: 105 419,00 zł

Nr projektu: 2019-1-PMU-1314

Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Data rozpoczęcia: 2019-09-02

Data zakończenia: 2020-03-01

Założeniem projektu jest wyjazd 20 uczniów i 4 opiekunów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii, Katalonii. Obejmuje udział w zajęciach formalnych i nieformalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu są uczniowie klas VI – VIII, którzy zostali wybrani do udziału w mobilności w otwartej rekrutacji. Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli - wzrost kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności cyfrowych, wzrost kompetencji przyrodniczo – matematycznych, rozwijanie umiejętności uczenia się w międzynarodowej grupie oraz kształtowanie  świadomości przynależności do społeczności europejskiej. Zadaniem uczniów będzie poznanie różnic oraz podobieństw kulturowych, historycznych, architektonicznych i społecznych dwóch państw z Unii Europejskiej - Polski i kraju partnerskiego. Wspólna nauka i zabawa uczniów pozwoli na odkrycie różnic i podobieństw dwóch państw. Podobieństwa to skarby, których uczniowie będą poszukiwać, a ich odkrycie pozwoli na wzmocnienie więzi i świadomości przynależności do społeczności europejskiej. Uczestnicy projektu będą porównywać różne aspekty życia szkolnego, społecznego i kulturowego, a informacje i zebrane dane będą przedstawione w różnorodnych formach (filmy, prezentacje, wykresy, diagramy, słownik trójjęzyczny, gry planszowe, gry interaktywne, lapbooki).

W ramach projektu będą podejmowane następujące działania:

1. Zorganizowanie dla uczniów kursu języka angielskiego.

2. Przeprowadzenie spotkań kulturoznawczych dla uczestników projektu.

3. Korespondencja z rówieśnikami.

4. Wyjazd uczniów i opiekunów do szkoły partnerskiej.

5. Wspólna realizacja programu mobilności.

6. Zorganizowanie wycieczki do Barcelony.

7. Opracowanie gier planszowych i interaktywnych w aplikacjach komputerowych.

8. Stworzenie słownika trójjęzycznego (w języku polskim, angielskim i hiszpańskim).

9. Zorganizowanie konkursu na najciekawszy lapbook o Hiszpanii i Polsce.

10. Utworzenie prezentacji multimedialnych „Odkrywamy skarby, czyli podobieństwa kulturowe, historyczne, architektoniczne i społeczne Polski i Hiszpanii”.

11. Wspólny montaż filmu w j. angielskim o działaniach podczas mobilności.

12. Pisanie tradycyjnych i multimedialnych kartek świątecznych w języku angielskim i wysyłanie do uczestników projektu.

13. Zrealizowanie projektu E-Twinning ze szkołą z Hiszpanii.

14. Powstanie kącika hiszpańskiego w polskiej szkole oraz kącika polskiego w szkole w Hiszpanii.

15. Zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt dla uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół Gminy Nowy Targ oraz władz samorządowych ”My w Europie”.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła spodziewa się następujących rezultatów:

  • podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli,
  • wzrost kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych oraz kompetencji matematycznych,
  • poszerzenie wiedzy z zakresu historii, kultury i tradycji Hiszpanii,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się TIK,
  • udoskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
  • wzrost wiary we własne możliwości.

Nauczyciele pozyskają nowe, innowacyjne narzędzia do prowadzenia ciekawych lekcji, co zwiększy motywację uczniów do nauki i wpłynie na bardziej efektywne kształtowanie umiejętności zawartych w podstawie programowej.

Potencjalne korzyści długoterminowe dla szkoły to: promocja szkoły w kraju i na arenie międzynarodowej, większa motywacja do realizacji projektów międzynarodowych, wzrost prestiżu szkoły. Uczestnicy projektu poprzez wzrost kompetencji językowych, cyfrowych, międzykulturowych będą mogli w przyszłości w pełni rozwijać swoje możliwości i lepiej funkcjonować w zglobalizowanej gospodarce i coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie.