Fundusze Unijne - Cyfrowa polska - logo

        Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Nowy Targ, złożyła wniosek  o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, który uzyskał pozytywną opinię, tym samym Gmina Nowy Targ zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 723 930,00 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych obsługujących Urząd Gminy w Nowym Targu. Na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, sporządzona została inwentaryzacja posiadanych zasobów sprzętowych, pozwalając na określenie kierunków rozwoju systemu  Urzędu Gminy w Nowym Targu

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu, wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.

Realizacja projektu przewidziana jest do 30.09.2023 roku.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu


Obraz przedstawiający